19-01-2019r.
godzina 01:45
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wirtualny urząd
Referat Budżetu i Finansów
Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja ludności
Stanowisko pracy d/s gosp. lokalami, dodatków mieszkaniowych, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholow
Stanowisko pracy d/s ewidencji działalności gospodarczej
Stanowisko pracy d/s oświaty
Skargi i wnioski
Wnioski do pobrania
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326576 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: Wirtualny urząd :: Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I INFRASTRUKTURY

Do zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury należą:

 1. Sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, a w szczególności dotyczące gospodarowania i zarządzania komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi, w tym ich zbywanie oraz oddawanie w użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i zarząd.
 2. Sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:
 • Przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy.
 • Prowadzenie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydawanie decyzji w tym zakresie.
 • Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości w zakresie ich zgodności z planem zagospodarowania, a w przypadku braku planu z przepisami odrębnymi
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
 • Wydawanie decyzji w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości
 • Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości.

     3. Sprawy związane z rolnictwem i ochroną środowiska, a w szczególności:

 • Wydawanie decyzji i zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz naliczanie stosownych opłat i kar za ich usunięcie.
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
 • Ochrona środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie czystości i porządku w gminie.
 • Współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zaraźliwych u zwierząt oraz podawania do publicznej wiadomości i nadzór nad wykonaniem zarządzeń w tym zakresie.
 • Współpraca z jednostkami obsługi rolnictwa i sołtysami w zakresie przekazywania informacji, zarządzeń i komunikatów dotyczących spraw rolnych.
 • Targowiska.
 • Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności koordynacja działań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

     4. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji sieciowych i kubaturowych na terenie gminy.

     5. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i inwestycjami drogowymi na terenie gminy.Inicjowanie i organizowanie różnych form promocji gminy i współdziałanie w tym zakresie ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami administracyjnymi i gospodarczymi.

     6. Popularyzacja ofert lokalnych i poza gminnych organizacji gospodarczych i innych w zakresie różnorodnej współpracy.

     7. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem osób skazanych.

     8. Warsztaty:

 • Wykonywanie doraźnych prac remontowo – konserwatorskich obiektów będących w dyspozycji Gminy Świlcza.
 • Utrzymywanie porządku na obiektach gminnych.
 • Współudział w zimowym utrzymaniu dróg.


SKŁAD REFERATU I TELEFONY:

Kierownik referatu      17 86-70-133
Stanowisko ds. inwestycji   17 86-70-139
Stanowisko ds. pomocy zagranicznej     17 86-70-135
Stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg gminnych oraz komunikacji     17 86-70-132
Stanowisko ds. zamówień publicznych     17 86-70-135

Pokoje nr 21, 23

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech