19-01-2019r.
godzina 01:43
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wirtualny urząd
Referat Budżetu i Finansów
Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Budownictwo i gospodarka przestrzenna
Gospodarka nieruchomościami
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja ludności
Stanowisko pracy d/s gosp. lokalami, dodatków mieszkaniowych, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholow
Stanowisko pracy d/s ewidencji działalności gospodarczej
Stanowisko pracy d/s oświaty
Skargi i wnioski
Wnioski do pobrania
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326576 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: Wirtualny urząd :: Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska :: Ochrona środowiska 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pobierz

Tel.: 17 86-70-159
Pokój nr 8

 • Wniosek o usunięcie drzew lub krzewów - pobierz

Tel.: 17 86-70-159
Pokój nr 8

Informacja o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć

1.  Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

2.  Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (3 egzemplarze + wersja elektroniczna),
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – 3 egz. podpisane przez opracowującego +  formie elektronicznej
 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej teren realizacji przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia,
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli plan ten został uchwalony) lub informacja o jego braku,
 • Wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren realizacji przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

3.  Termin i sposób załatwienia sprawy

 • Prowadzący sprawę m.in.
 • Weryfikacje kompletność złożonych dokumentów,
 • Ustala strony postępowania,
 • Występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydaje postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,
 • Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

4.  Opłaty

 • Wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205,00 zł płatnej w kasie Urzędu lub na konto Gminy Świlcza

5.  Miejsce załatwienia sprawy

 • Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pok. nr 8, tel. /17/ 86-70-159.

 

Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

1.  Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j.ze zm.)

2.  Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów
 • Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości 

3.  Termin załatwienia sprawy

 • Stosowna decyzja wydawana jest w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku

4.  Informacje

 • Nowe brzmienie art. 83 f ust. 1-3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2016. 2134), czyli w jakich przypadkach nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

5.  Miejsce załatwienia sprawy

 • Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pok. nr 8, tel. /17/ 86-70-159.

 

Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich 

Szkody należy zgłaszać pisemnie w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia szkody lub powzięcia o niej wiedzy, a  w przypadku szkód wyrządzonych w sadach w terminie 14 dni od dnia powstania szkody z jednoznacznym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Ustawa - Prawo łowieckie
Rozdział 9, art. 46 - 50. - dotyczy szkód łowieckich - pobierz

Na terenie gminy Świlcza są 4 obwody łowieckie:

 • Koło Łowiecie  „Podgorzałka" w Rzeszowie
  ul. Ks. Jałowego 25;  35-010 Rzeszów
 • Koło Łowieckie „Jedność”
  ul. Ks. Jałowego 25;  35-010 Rzeszów
 • Wojskowe Koło Łowieckie „Rogacz" w Rzeszowie
  ul. Rejtana 1 A/39; 35-326 Rzeszów
 • Towarzystwo Myśliwych
  ul. Elizy Orzeszkowej 9, 35-017 Rzeszów

 

Szkodę należy zgłaszać we właściwym terytorialnie kole łowieckim - pobierz druk

Tereny do 100 m od zabudowań są wyłączone dla Kół Łowieckich, jako teren zwartej zabudowy. Osoby mające działki w takich terenach mogą zgłaszac szkody do:

 • Zarządu Województwa Podkarpackiego
  Al. Ł. Cieplińskiego 4

  35-010 Rzeszów   - pobierz druk


Informację wytworzył(a): Stanowisko d/s planowania przestrzennego
Informację dodał(a): admin_1
Ostatnia modyfikacja: 2017-05-24 11:56:47


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech