26-05-2015r.
godzina 05:21
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Statut Gminy Świlcza
Regulamin Rady Gminy Świlcza
Komisje Rewizyjne
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji
Uchwały Rady Gminy
Protokoły z sesji
Zarządzenia Wójta Gminy
Informacje Wójta Gminy
Obwieszczenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Zebrania wiejskie
Uchwały RIO
Statuty Sołectw Gminy Świlcza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju gminy
Zagospodarowanie przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza
Ogłoszenia
Konkursy
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Konsultacje społeczne
Oferty inwestycyjne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 228853 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza 

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 2/2014 w miejscowości Bzianka

21.05.2015 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, dla terenu o powierzchni około 1,6 ha położonego w miejscowości Świlcza

21.05.2015 r.

OGŁOSZENIE

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na zakup drzew znajdujących się na terenie wsi Świlcza rosnących na mieniu gminnym na działkach nr 1/1, 1/5, 1/6, 1070/8 832 i 2 szt. drzew gatunek dąb 9/2.

Do sprzedaży przeznaczonych jest 79 szt. drzew gatunek topola, 1 wierzba i 2 dęby w miejscowości Mrowla.

Do kupującego należy wycięcie drzew, usunięcie i uporządkowanie terenu z gałęzi w terminie do 5 kwietnia 2015 r. Przy ścince drzew należy zachować bezpieczeństwo i przejazd drogami.

Zakup wszystkich drzew będzie preferowany w pierwszej kolejności.

Oferty na zakup drzew z proponowaną ceną zakupu netto należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na zakup drzew - Świlcza" w sekretariacie Urzędu Gminy Świlcza w terminie do 23 marca 2015 r. do godziny 10-tej. Otwarcie ofert w dniu 23 marca 2015 r. o godzinie 1030. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 lub u sołtysa wsi Świlcza.

Ogłoszenie - pobierz

19.03.2015 r.

Sołtys sołectwa Bzianka uprzejmie informuje, że 1 marca 2015 r. o godz. 11.45 w Domu Strażaka w Bziance odbędzie się zebranie wiejskie, na którym będzie obecny Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic.

Proponuję następujący porządek zebrania :

   -otwarcie zebrania,

   -powitanie,

   -powołanie protokolanta,

   -budowa kanalizacji,

   -zmiana uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego
    na 2015 r.,

   -sprawy różne i wolne wnioski,

   -zakończenie zebrania.

Zapraszam do udziału w zebraniu  wszystkich mieszkańców Bzianki.

Sołtys
Grażyna Gołąb

23.02.2015 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Świlcza informuje, że w 2015 roku będzie usuwany azbest oraz wyroby zawierające azbest (płyty eternitowe) z terenu gminy Świlcza.

Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach uzyskanych środków finansowych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie oraz środków własnych Gminy Świlcza.

W związku z powyższym osoby zainteresowane, winne złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej w Urzędzie Gminy Świlcza w terminie nieprzekraczalnym do 10 marca 2015r.

Właściciele nieruchomości, którzy zdecydowani są na demontaż pokrycia dachowego eternitowego, do wniosku muszą dołączyć zgodę Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - Nadzoru Budowlanego - na wykonanie takiej czynności.

Formularze wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy Świlcza w pokoju nr 4 w godzinach pracy urzędu.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Świlczy tel. 17 8670159.

Ogłoszenie - pobierz

19.02.2015 r.

OGŁOSZENIE

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na zakup drzew znajdujących się na terenie wsi Świlcza rosnących przy skarpie rowu melioracyjnego na posesji nr 1079/2.

Do sprzedaży przeznaczonych jest 50 szt. drzew gatunek topola.

Do kupującego należy wycięcie drzew, usunięcie i uporządkowanie terenu z gałęzi w terminie do 5 marca 2015 r. Przy ścince drzew należy zachować bezpieczeństwo.

Zakup wszystkich drzew będzie preferowany w pierwszej kolejności.

Oferty na zakup drzew z proponowaną ceną zakupu netto należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na zakup drzew – Świlcza w sekretariacie Urzędu Gminy Świlcza w terminie do 16 lutego 2015 r. do godziny 10–tej. Otwarcie ofert w dniu 16.02 br. o godzinie 10.30. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2.

30.01.2015 r.

Urząd Gminy Świlcza przypomina firmom, instytucjom oraz osobom prywatnym o obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników.
Powyższy obowiązek ciąży na właścicielu bądź zarządcy nieruchomości.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 200Sr. Nr 236 poz. 2008 z póź. zmianami) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych powyżej podlega karze grzywny.

Nie wywiązywanie się z w/w obowiązku może być przyczyną wypadku pieszego zaistniałego wskutek poślizgnięcia oraz dochodzenia odszkodowania od właściciela przyległej do chodnika nieruchomości.

 

Ogłoszenie - pobierz

08.01.2015 r.

Sołtys sołectwa Bratkowice uprzejmie informuje, że 11 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 w Domu Strażaka w Bratkowicach odbędzie się zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Świlcza, na którym będą podejmowane sprawy gospodarcze wsi.

Sołtys
Ryszard Franczyk

07.01.2015 r.

Sołtys sołectwa Świlcza uprzejmie informuje, że 22 czerwca 2014 r. o godz. 11.30 w Domu Strażaka w Świlczy odbędzie się zebranie wiejskie, wg następującego porządku obrad:

   1. Otwarcie zebrania

   2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania

   3. Informacja Wójta o realizacji inwestycji w Sołectwie Świlcza

   4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części działki nr 1,
       około 30 ha położonej na mieniu wiejskim w Świlczy

   5. Sprawy różne.

W przypadku braku wymaganej Statutem liczby mieszkańców drugie zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.45.

16.06.2014 r.

Ogłoszenie - udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji

 

Wzór formularza wniosku

24.01.2014 r.

Ogłoszenie - złożenie oferty na zakup drzew na terenie wsi Rudna Wiela

17.01.2014 r.

Ogłoszenie - złożenie oferty na zakup drzew na terenie wsi Świlcza

17.01.2014 r.

Ogłoszenie - złożenie oferty na zakup drzew na terenie wsi Trzciana

23.12.2013 r.

OGŁOSZENIE

Gmina Świlcza zaprasza do złożenia oferty na zakup drzew znajdujących się na terenie działki nr ew. 3517/1 w Świlczy w obrębie pasa drogowego.

Do sprzedaży przeznaczonych jest: 4 szt. drzew gatunek robinia akacjowa znajdujących się po zachodniej stronie posesji 238 i drogi gminnej.

Do kupującego należy wycięcie drzew, usunięcie i uporządkowanie terenu w terminie do 20 grudnia br. Przy ścince drzew należy zachować bezpieczeństwo.

Zakup wszystkich drzew będzie preferowany w pierwszej kolejności.

Oferty na zakup drzew z proponowaną ceną zakupu netto złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na zakup drzew –Świlcza -akacje” w sekretariacie Urzędu Gminy Świlcza w terminie do 12 grudnia 2013 r. do godziny 12 –tej. Otwarcie ofert w dniu 12. 12. br. o godzinie 13–tej.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 lub u sołtysa wsi Świlcza.

03.12.2013 r.

Sołtys sołectwa Świlcza uprzejmie informuje, że 8 grudnia 2013 r. o godz. 11.30 w Domu Strażaka w Świlczy odbędzie się zebranie wiejskie, wg następującego porządku obrad:

   1. Otwarcie zebrania

   2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania

   3. Informacja Wójta o realizacji inwestycji w Sołectwie Świlcza

   4. Sprawy różne.

W przypadku braku wymaganej Statutem liczny mieszkańców drugie zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.45.

28.11.2013 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Świlcza zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2013 r. zakończył się otwarty nabór Partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach nad opracowaniem Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Szczegółowe informacje na temat wyników naboru dostępne są na stronie BIP Miasta Rzeszowa oraz na portalu www.rzeszow.pl

22.11.2013 r.

Ogłoszenie nt. złożenia oferty na zakup drzew na terenie wsi Trzciana

31.10.2013 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu zbiórki  odpadów  zawierających azbest


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/263/2013 Rady Gminy Świlcza z 4 marca 2013 r. - o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji

26.08.2013 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza

07.02.2013 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2012 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, zatwierdzonego Uchwałą nr III/29/2002 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2002 r z późn. zm

20.12.2012 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 w miejscowości Trzciana

20.12.2012 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza.

20.11.2012 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 terenu położonego w miejscowości Trzciana.

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana – cz. I (tekst)

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana – cz. I (rysunek)

 

Prognoza oddziaływania na środowisko (tekst)

 

Prognoza oddziaływania na środowisko (rysunek)

17.08.2012 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP nr 2/2010 w miejscowości Bratkowice

 

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek planu

Tekst planu

15.05.2012 r.

Obwieszczenie/ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2007 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2007 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka

 

Rysunek planu – wielkość pliku: 3,77 MB, jpg, 96 dpi

08.09.2010 r.

 

 

 

21.09.2010 r.

 

 

21.09.2010 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana.

29.07.2010 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Nr 1s/2008 w miejscowościach Dąbrowa.

16.02.2009 r.

Plany zagospodarowania przestrzennego gminy

 

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/2006 w miejscowości Bratkowice

Załącznik Nr 1

03.12.2007 r.

ostatnie zmiany

01.04.2010 r.

 

21.09.2010 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Ruda Wielka.

10.04.2008 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Nr 7/2006 w miejscowości Dąbrowa.

10.04.2008 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 5/2006 w miejscowości Świlcza i Trzciana

26.05.2006 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/2006 w miejscowości Świlcza

26.05.2006 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2006 w miejscowości Świlcza

26.05.2006 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2006 w miejscowości Świlcza

26.05.2006 r.Informację wytworzył(a): Anna Niemier
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-05-21 12:05:47


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech