08-12-2023r.
godzina 00:43
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
RRG.7011.1.2012
RRG.7011.12.2012
RRG.042.15.2011
RRG.7011.3.2011
RRG.7011.2.2012
RRG.7021.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.7011.11.2012
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351384 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7021.1.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRoboty budowlane: Budowa oświetlenia ulicznego drogi Dąbrowa – Stawy na dz. nr ewid. 2163/4, 1720 w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza.
 
Zawiadomienie: 
Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.7021.01.2012/RRG.7021.1.2012_zaw.wyb.pdf
__________________________________________________________________
 

Sprawa RRG.7021.1.2012                                          Świlcza, dn. 27.02.2012 r.

pismo: 56/R-RRG-ED/12

 

            Zawiadomienie

       o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość poniżej 14 000,00 euro) na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa oświetlenia ulicznego drogi Dąbrowa – Stawy na dz. nr ewid. 2163/4, 1720
w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 13 stycznia 2012 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 lutego 2012 r.,  godz. 10.15.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

F.H.U. „INSIDE” Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa

adres: 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 3

z ceną ryczałtową brutto 22 693,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 (słownie: pięć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

TEGER s.c. S. Gersztyn, M. Roś, M. Roś

adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Budowlanych 10

33 666,59 zł

2

F.H.U. „INSIDE” Elektryczne Systemy Instalacyjne

Rafał Mulawa

adres: 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 3

22 693,50 zł

3

Mikrotel Sp. z o.o.

adres: 35-030 Rzeszów, ul. Fircowskiego 1

41 191,13 zł

4

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jan Rachwał

adres: 39-200 Dębica, Nagawczyna 239

33 762,02 zł

5

Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o.

adres: 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 63B

34 783,44 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną ryczałtową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 16.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

67,4066

67,4066

2

100,0000

100,0000

3

55,0932

55,0932

4

odrzucona

xxxxx

5

65,2423

65,2423

 

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 22 693,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech