30-05-2023r.
godzina 13:05
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
RRG.7011.1.2012
RRG.7011.12.2012
RRG.042.15.2011
RRG.7011.3.2011
RRG.7011.2.2012
Zaproszenie do składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.7021.1.2012
RRG.7011.11.2012
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350147 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7011.2.2012 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaRRG.7011.2.2012 - Usługi: Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa przepustu pod drogą gminną dz. nr ewid. 551 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska
 

Gmina Świlcza

Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa przepustu pod drogą gminną dz. nr ewid. 551 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska”

data zamieszczenia: 16.03.2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 17 8670100, 8670133, faks 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa przepustu pod drogą gminną dz. nr ewid. 551 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska”

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa przepustu pod drogą gminną dz. nr ewid. 551 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska”

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony (art. 4 pkt 8 Pzp)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.02.2012 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

„BARTOM” mgr inż. Rafał Leń

Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie dróg i mostów
36-200 Brzozów, Stara Wieś 542

woj. podkarpackie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16 000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 12 792,00 zł  brutto
  • Oferta z najniższą ceną:  12 792,00 zł  brutto / Oferta z najwyższą ceną: 24 570,00 zł brutto.
  • Waluta: PLN.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech