08-12-2023r.
godzina 00:59
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
RRG.7011.1.2012
RRG.7011.12.2012
RRG.042.15.2011
RRG.7011.3.2011
RRG.7011.2.2012
RRG.7021.1.2012
RRG.7011.11.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351384 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7011.11.2012 :: Ogłoszenie o zamówieniuRRG.7011.11.2012 - Usługi: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap”
 
 
http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.7011.11.2011/RRG.7011.11.2012_ogloszenie.pdf
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.7011.11.2012                                             Świlcza, dn. 19.03.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

1. Zamawiający:      Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 86 70 100, 86 70 133 faks (17) 86 70 157

 

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 4 pkt 8 Pzp)

 

3. Przedmiot zamówienia:  usługi

(o wartości nie przekraczającej 14 000,00 euro)

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap”

Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”, Działanie 4.1. „Infrastruktura ochrony środowiska”, Schemat 4.1.B „Zaopatrzenie w wodę” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Temat priorytetu: 45 „Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną”, Działalność gospodarcza: 09 „Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody”, Rodzaj projektu: roboty budowlane. Tytuł projektu: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – etap II”

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8 (na parterze). 

 

5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 15.07.2013 roku

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

7.1      .O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

7.1.1.   spełniać będą następujące warunki, dotyczące: 

a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie
o
spełnieniu warunków określonych  w pkt 5.1.1. siwz.

b)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie
o
spełnieniu warunków określonych  w pkt 5.1.1. siwz;

c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje osobami
o następujących kwalifikacjach:

1)    1 osoba, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robot branży konstrukcyjno-budowlanej,

posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów);

2)    1 osoba, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robot branży instalacji w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,

posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów);

3)    1 osoba, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robot branży instalacji w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów).

W/w osoby muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z poźn. zm.).

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj.: 1) wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, 2) złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, 3) złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków określonych  w pkt 5.1.1. siwz.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił warunek posiadania potencjału technicznego, jeżeli złoży oświadczenie, oświadczenie o spełnieniu warunków określonych  w pkt 5.1.1. siwz.

d)    sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży oświadczenie
o
spełnieniu warunków określonych  w pkt 5.1.1. siwz.

7.1.2.   nie podlegają wykluczeniu w przypadkach, o których mowa niżej:

1)    Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)            Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2)    wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)    wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali  oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu;

4)    osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie al-bo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)    spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)    spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po-pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)    spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)    osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzie-lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)    podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

8.1.     Należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.2     W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków
o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)    oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych  w pkt 5.1.1. siwz (załącznik nr 2 do siwz),

2)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie  do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do siwz),

3)    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 5 do siwz),

8.3.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)    oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa
w pkt. 5.1.2. niniejszej siwz (załącznik nr 3 do siwz).

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o pkt 5.1.2. niniejszej siwz, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie pkt  5.1.2. ppkt 2 niniejszej siwz (załącznik nr 4 do siwz).

8.4.        Inne dokumenty niewymienione w pkt 8.2. i 8.3:

1)    oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności do wyłączenia, o których mowa w załączniku nr 8 do siwz,

2)    zakres dla podwykonawców - jeśli dotyczy (załącznik nr 7 do siwz).

 

8.  Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

10.  Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,  oraz okolicznościach, po zaistnieniu których będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamówienia uzupełniające będą udzielane po wystąpieniu następujących   okoliczności: 

1)    gdy zajdzie potrzeba wykonania robót tego samego rodzaju jak przedmiot niniejszego postępowania,

2)    gdy zamówienia uzupełniające będą realizowane na tym samym obiekcie budowlanym.

Zamówienia uzupełniające:

1)    będą udzielane temu samemu wykonawcy, z którym będzie zawarta umowa na wykonanie zamówienia niniejszego postępowania,

2)  będą udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,

3)  będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

11.        Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia … marca 2012 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter) w dniu … marca  2012 r. o godz. 10.15.

 

12.        Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech