01-03-2021r.
godzina 05:44
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
RRG.7011.1.2012
RRG.7011.12.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.042.15.2011
RRG.7011.3.2011
RRG.7011.2.2012
RRG.7021.1.2012
RRG.7011.11.2012
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 341741 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7011.12.2012 :: Ogłoszenie o zamówieniuRRG.7011.12.2012 - Usługi: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap”
 
http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.7011.12.2012/RRG.7011.12.2012_ogloszenie.pdf
________________________________________________________________________
 

sprawa RRG.7011.12.2012                                          Świlcza, dn. 04.04.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

1. Zamawiający:      Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 86 70 100, 86 70 133 faks (17) 86 70 157

 

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 14 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

 

3. Przedmiot zamówienia:  usługi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap”

Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 4. „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”, Działanie 4.1. „Infrastruktura ochrony środowiska”, Schemat 4.1.B „Zaopatrzenie w wodę” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
, Temat priorytetu: 45 „Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną”, Działalność gospodarcza: 09 „Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody”, Rodzaj projektu: roboty budowlane. Tytuł projektu: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – etap II”

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8 (na parterze). 

 

5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia
w terminie od podpisania umowy do czasu zakończenia robot budowlanych.

Planowany termin zakończenia robot budowlanych: 15 lipiec 2013 r.

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)    posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w następujących specjalnościach:

1)    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - koordynator,

2)    konstrukcyjno – budowlanej,

3)    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży kserokopię decyzji uprawnień budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z poźn. zm.) i zaświadczenia o przynależności do PIIB.

b)    złożą oświadczenia stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.  Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

10.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

1)    pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - koordynator,

2)    pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

3)    pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Zamawiający będzie rozpatrywał oferty oddzielnie dla każdej specjalności. Oferent zamierzający składać ofertę na większą ilość części musi złożyć oddzielne oferty dla każdej części.

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 11 kwietnia 2012 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter) w dniu 11 kwietnia  2012 r. o godz. 10.15.

 

12.  Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-04-04 10:53:52


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech