01-03-2021r.
godzina 04:17
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
RRG.7011.1.2012
RRG.7011.12.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.042.15.2011
RRG.7011.3.2011
RRG.7011.2.2012
RRG.7021.1.2012
RRG.7011.11.2012
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 341741 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7011.12.2012 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaRRG.7011.12.2012 - Usługi: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap”
 

Gmina Świlcza

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap”

data zamieszczenia: 11.05.2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 17 8670100, 8670133, faks 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap”

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap”

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony w trybie poza ustawą (wartość poniżej 14 000,00 euro)

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.1. Infrastruktura ochrony środowiska, Schemat 4.1.B Zaopatrzenie w wodę Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych – koordynator

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Marian Batóg, zam. 36-072 Świlcza 528

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32 124,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24 900,00
 • Oferta z najniższą ceną: 24 900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41 700,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Obsługi Budownictwa Jan Daszykowski, adres: 35-605 Rzeszów, ul. Zawilcowa 1/3

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2 900,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2 900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2 900,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Roman Pitera, zam. 35-317 Rzeszów, ul. Tarnopolska 32

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 644,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1 800,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1 800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5 400,00
 • Waluta: PLN.


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-05-11 13:46:00


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech