02-12-2023r.
godzina 02:55
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351343 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.13.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.13.2012 - Roboty budowlane: Przebudowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej na działce nr ewid. 611 gm. Świlcza
 
Zawiadomienie:
http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.13.2012/RRG.271.13.2012_wyb.pdf
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.13.2012                                     Świlcza, dn. 15.05.2012 r.

pismo:  112/R-RRG-ED/2012

                                                                               

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej na działce nr ewid. 611 gm. Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 25 kwietnia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 93377-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 maja  2012 roku o godzinie 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firmę Budowlaną „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

z ceną kosztorysową brutto 54 565,70 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy brutto).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

54 565,70 zł

2

Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz

adres:39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 32A

64 598,96 zł

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

100,0000

100,0000

2

84,4684

84,4684

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 54 565,70  (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy brutto) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech