26-09-2023r.
godzina 18:45
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350836 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.36.2012 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaRRG.271.36.2012 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – I etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783)
 

Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20434&rok=2013-01-15
________________________________________________________________________

Świlcza: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli - I etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783)
Numer ogłoszenia: 20434 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 467066 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli - I etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli - I etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783) w zakresie: -wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń, -remont sali widowiskowej z zapleczem, -przebudowa instalacji elektrycznej, -przebudowa instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, -przebudowa instalacji gazowej i wentylacji wywiewnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.20.00-1, 45.26.23.00-4, 45.22.35.00-1, 45.26.25.00-6, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.33.12.10-1, 45.31.10.00-0, 45.11.11.00-9, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.30.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.12.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 25.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo - Usługowa WIKI Aneta Guźda, Kosowy 110, 36-107 Przyłęk, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163414,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 158873,97

  • Oferta z najniższą ceną: 158873,97 / Oferta z najwyższą ceną: 462886,44

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-01-15 09:43:53


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech