24-06-2019r.
godzina 18:05
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ-1
Wyjaśnienia do SIWZ-2
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 329593 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.12.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienia do SIWZ-2Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 980 000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych)
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienia do SIWZ-2

________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.12.2013                                              Świlcza, dn. 5.06.2013 r.

pismo:  141/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 200 000,00 EURO, nazwa zadania:

Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w  kwocie 2 980 000,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 27 kwietnia 2013 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 144299-2013-PL w dniu  2 maja 2013 r., w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 7 czerwca 2013 r. do godz. 10:00.

W dniu 31 maja 2013 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie.

Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji istotnych warunków ww. zamówienia prosimy
o udostępnienie niżej wymienionych dokumentów, które są niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej i oceny sytuacji finansowej Gminy:

  1. Uchwała Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikiem.

  2. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy wg stanu na dzień 31.03.2013r. (druk przesyłany do Ministerstwa Finansów, formularze Rb-NDS, Rb-Z i Rb-28s zbiorczo).

  3. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2012r.

  4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

Wszystkie w/w dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl w zakładce „Finanse”.

Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące SIWZ:

  1.    Czy Zamawiający potwierdza, że na wekslu In blanco będzie złożona kontrasygnata Skarbnika? - tak

  2.    Czy Zamawiający dopuszcza następującą kolejność zaliczania spłat:

a)    koszty windykacji i inne opłaty poniesione przez Wykonawcę za Zamawiającego,

b)    prowizje i inne opłaty,

c)    odsetki przeterminowane,

d)    odsetki umowne,

e)    kredyt (kapitał).

Zamawiający dopuszcza w/w kolejność zaliczania spłat.

  3.    Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisów w ust. 16 pkt. 6-8 w sprawie kar umownych, ponieważ są one sprzeczne z art. 483 § Kodeksu cywilnego [karę umowną można zastrzec wyłącznie przy zobowiązaniu niepieniężnym, a udzielenie kredytu jest zobowiązaniem pieniężnym?

Zamawiający odstępuje od zapisów w ust. 16 pkt. 6-8 w sprawie kar umownych.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-06-05 15:14:07


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech