26-09-2023r.
godzina 16:59
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350836 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.18.2013 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty



RRG.271.18.2013 - Dostawa: Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.18.2013                                             Świlcza, dn. 12.06.2013 r.

pismo:  150/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnych w Trzcianie

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 maja 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 209782-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 6 czerwca 2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna

adres: 60-453 Poznań, ul. Sianowska 80a

z ceną brutto 20 966,04 (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 3 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

P.P.U.H. „SUPRON 1” Sp.j.

Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 3

22 993,20 zł

2

ARPAPOL Sp. z o.o.

adres: 52-437 Wrocław, ul. Karmelkowa 29

21 899,64 zł

3

 

 

PHU SYSTEM PLUS  Teresa Sadzawiczna

adres: 60-453 Poznań, ul. Sianowska 80a

 

20 966,04 zł

Oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 3 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 15.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji

Suma punktów

1

20 966,04

           --------------- x100%

22 993,20

91,1836

2

20 966,04

             --------------- x 100%

21 899,64

95,7369

3

20 966,04

             --------------- x 100%

20 966,04

100,0000

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik



Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-06-12 14:34:12


drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech