06-06-2020r.
godzina 16:25
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie Nr 1
Wyjaśnienie Nr 2
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 336599 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: GOPS.261.2.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie Nr 1GOPS.261.2.2013 - Usługi: Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 10 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza” realizowanego przez GOPS ...
 
Do pobrania:

1. Wyjasnienie do SIWZ-1

________________________________________________________________________


sprawa: GOPS.261.2.2013                                              Świlcza, dn. 02.07.2013 r.

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 10 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet  VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 1 lipca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 128357-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert:  9 lipca 2013 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 2 lipca 2013 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Mam pytanie odnośnie  pkt 5.1 ust. 2 SIWZ

Czy Wykonawca musi wykazać po 2 usługi na każdą część zamówienia czy może po 2 usługi na każde szkolenie (czyli na I część oraz 6 usług na II część)

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt  5.1. ust. 2 SIWZ Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia/kursu dla co najmniej 7 osób i szkolenie/kurs ten obejmował co najmniej 50 godzin.

Wykonawca, bez względu na to, czy składa ofertę tylko na jedną część czy wszystkie części zamówienia ma wykazać się co najmniej dwoma przeprowadzonymi usługami polegającymi na przeprowadzeniu szkolenia/kursu dla co najmniej 7 osób
i szkolenie/kurs ten obejmował co najmniej 50 godzin.
 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-07-02 14:36:38


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech