10-12-2023r.
godzina 21:59
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.7011.09.2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RGM.6232.2013
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351395 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2013 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7011.09.2013 :: Ogłoszenie o zamówieniu publicznymRRG.7011.9.2013 - Usługi: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy”
 

Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.7011.09.2013/RRG.7011.9.2013_ogloszenie.pdf
________________________________________________________________________

sprawa RRG.7011.9.2013                                                Świlcza, dn. 17.07.2013 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

1. Zamawiający:      Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670133 faks (17) 8670157

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 14 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759  z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3. Przedmiot zamówienia:  usługi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy
oraz sieci wodociągowej w Świlczy”

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Oferty można składać na dowolną ilość części.

Część 1:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej
w Świlczy” w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - koordynator,

Część nr 2:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy” w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8 (na parterze). 

5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia
w terminie od podpisania umowy do czasu zakończenia robot budowlanych.

Planowany termin zakończenia robot budowlanych:

1)    I etap: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Świlczy - 30 czerwca 2014 r.,

2)    II etap: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance - 20 maj 2015 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)    dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w następujących specjalnościach:

dla części nr 1:

Ø  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych;

dla części nr 2:

Ø  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek, jeżeli złoży kserokopię decyzji uprawnień budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z poźn. zm.) i zaświadczenia o przynależności do PIIB.

2)    Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o bezstronności z Wykonawcą robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance
i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy”

8.  Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

10.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający wymaga złożenia oddzielnych ofert na niżej określone części zamówienia:

Część 1:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej
w Świlczy” w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - koordynator,

 

Część nr 2:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy” w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Zamawiający będzie rozpatrywał oferty oddzielnie dla każdej specjalności.

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 23 lipca 2013 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter) w dniu 23 lipca  2013 r. o godz. 10.15.

12.  Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Wójt Gminy Świlcza

dr  inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-07-17 10:21:40


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech