01-04-2023r.
godzina 09:18
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349832 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.31.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.31.2013 - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej nr 137305 R (dz. nr ewid. 743) w miejscowości Woliczka
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.31.2013                                                Świlcza, dn. 1.10.2013 r.

pismo:  251/R-RRG-ED/2013

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 137305 R (dz. nr ewid. 743) w miejscowości Woliczka

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 września 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 369950-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.09.2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

z ceną kosztorysową brutto 29 353,46 zł  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści sześć groszy).

Uzasadnienie wyboru

Oferta złożona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie jest jedyną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z wybranej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 6

29 353,46 zł  

Jedynym kryterium wyboru ofert była cena 100%.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Liczba punktów

Suma przyznanych punktów

1

29 353,46  

         ------------------ x 100

29 353,46 

100,0000

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-10-01 08:49:55


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech