24-06-2019r.
godzina 18:13
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie
Zmiana do SIWZ-1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 329595 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.34.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Zmiana do SIWZ-1RRG.271.34.2013 - Usługi - Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 572 020,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia złotych)
 
Do pobrania:

1. Zmiana do SIWZ-1

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.34.2013/RRG.271.34.2013_zmiana_01.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.34.2013                                                Świlcza, dn. 14.10.2013 r.

pismo:  258/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w  kwocie 1 572 020,00 PLN

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 8 października 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 407436-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 17 październik 2013 r. do godziny 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

            Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji istotnych warunków ww. zamówienia prosimy udostępnienie niżej wymienionych dokumentów, które są niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej i oceny sytuacji finansowej Gminy:

  1. Aktualna uchwała Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikiem.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy wg stanu na dzień 30.06.2013r. (druk przesyłany do Ministerstwa Finansów, formularz Rb-28s zbiorczo).

W/w dokumenty (z pkt. 1 i 2) są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl w zakładce „Finanse”;

  1. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu zostanie przedłożona Wykonawcy przed podpisaniem umowy kredytowej;

Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące SIWZ:

  1. Czy Zamawiający potwierdza, że na wekslu In blanco będzie złożona kontrasygnata Skarbnika? – tak;
  2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako integralnego załącznika do umowy kredytowej? – tak;
  3. Czy Zamawiający dopuszcza następującą kolejność zaliczania spłat:

a)    koszty windykacji i inne opłaty poniesione przez Wykonawcę za Zamawiającego,

b)    prowizje i inne opłaty,

c)    odsetki przeterminowane,

d)    odsetki umowne,

e)    kredyt (kapitał)?

Zamawiający dopuszcza w/w kolejność zaliczania spłat:

  1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby możliwość spłaty kredytu w terminach wykraczających poza umowny okres kredytowania (tj. po dacie 15.12.2021r.) była akceptowana przez Wykonawcę?

Możliwość spłaty kredytu w terminach innych niż zostały przewidziane w siwz będzie dopuszczona za zgodą Banku z zachowaniem wymogów  stawianych przez ustawę o finansach publicznych;

  1. Jaką datę przyjąć do wypłaty kredytu w celu ustalenia ceny ofertowej, zapewniającej obiektywne porównanie ofert?

Dla wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia  
14 października 2013 r.  i jako datę udzielenia kredytu też przyjąć 14 październik 2013 r.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-10-14 16:27:55


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech