12-04-2021r.
godzina 21:28
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342519 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: GOPS.261.3.2013 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaGOPS.261.3.2013 – Usługi: Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania Aktywna integracja dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Świlcza realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=419074&rok=2013-10-15
________________________________________________________________________

Świlcza: Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania Aktywna integracja dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Świlcza realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Część nr I Moduł usług w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, tj. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 1 osoby w ilości 40 godzin jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr GOPS.261.2-1.2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku.
Numer ogłoszenia: 419074 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8560338, 017 8670145, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania Aktywna integracja dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Świlcza realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Część nr I Moduł usług w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, tj. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 1 osoby w ilości 40 godzin jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr GOPS.261.2-1.2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania Aktywna integracja dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Świlcza realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Część nr I Moduł usług w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, tj. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 1 osoby w ilości 40 godzin jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr GOPS.261.2-1.2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 55.30.00.00-3, 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest realizowane w ramach Projektu Czas na aktywność w gminie Świlcza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.07.01.01-18-068/08-06 z dnia 13.06.2013r..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EDU-IT AUGUSTYN, NIEDBAŁA, PIEPRZYCKI Sp.j., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3450,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3450,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający zdecydował się na tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr GOPS.261.2-1.2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku. Udzielenie zamówień uzupełniających było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr GOPS.261.2.2013. Zamówienie podstawowe zostało zlecone w trybie przetargu nieograniczonego. Obecne zamówienie jest udzielone w terminie nie przekraczającym 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego nr 1 nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to jest zlecone temu samemu Wykonawcy z którym została podpisana umowa na zamówienie podstawowe.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-10-15 13:30:47


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech