07-12-2019r.
godzina 08:00
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 333037 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.34.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.34.2013 - Usługi - Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 572 020,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia złotych)
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.34.2013                                                Świlcza, dn. 30.10.2013 r.

pismo: 279/R-RRG-ED/2013

                                   

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
w  kwocie 1 572 020,00 PLN

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 8 października 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 407436-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 października 2013 r. o godzinie 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Bank Spółdzielczy

w Głogowie Małopolskim,

36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23

z ceną całkowitą na dzień złożenia oferty: 449 536,01  (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i jeden grosz),

w tym: oprocentowanie: WIBOR 3M 2,68% + marża 1,20 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 0%.

Uzasadnienie

W terminie składania ofert złożono łącznie 3 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w PLN na dzień złożenia oferty

1

Bank Ochrony Środowiska S.A.

00-832 Warszawa, ul. Żelazna 32

Centrum Korporacyjne w Lublinie

20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 54

468 900,16 zł

w tym: WIBOR 3M 2,68% + marża 1,10 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 1,95%

2

Bank Spółdzielczy

w Głogowie Małopolskim,

36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23

449 536,01 zł

w tym: WIBOR 3M 2,68% + marża 1,20 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 0%

3

GETIN NOBLE BANK S.A.

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

 

504 126,06 zł

w tym: WIBOR 3M 2,68% + marża 1,49 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 2,0%

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta
nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 18.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji

Suma punktów

1

449 536,01          

          ----------------- x 100%

468 900,16

95,8703dniygodni ocenie oferta nr 10nosiłaześć tysięcy osiemset

2

449 536,01          

          ----------------- x 100%

449 536,01

100,0000

3

449 536,01          

          ----------------- x 100%

504 126,06

89,1713

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-10-30 13:33:02


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech