02-06-2023r.
godzina 19:43
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350157 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: SDS.271.1.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejŚDS.271.1.2013 - Usługi - Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2014 roku
 
__________________________________________________________________
 

pismo: SDS.060.99.2013                                                Woliczka, dn. 2.12.2013 r.

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2014 roku

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 8 listopada 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 456750 - 2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19 listopada 2013 roku o godzinie 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Środowiskowy Dom Samopomocy
w Woliczce zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Transportowe, Przewóz Osób i Ładunków, Sławomir Bujak

adres: 36-106 Trzęsówka 12  

z ceną jednostkową brutto za 1 kilometr transportu osób: 1,76 zł (słownie: jeden złoty
i siedemdziesiąt sześć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie złożono 4 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

za 1 km

1

Prywatna Komunikacja Samochodowa ”PKS.GABO”

adres: 07- 200 Wyszków, ul. W. Witosa 6/8

2,86 zł

2

 PRZEWÓZ OSÓB Zbigniew Marzec

adres: 39-120 Sędziszów Młp., ul. Rędziny 43

1,81 zł

3

Usługi Transportowe, Przewóz Osób i Ładunków, Sławomir Bujak

adres: 36-106 Trzęsówka 12  

1,76 zł

4

Firma Handlowo – Usługowa Mariusz Franków

adres: 37-740 Bircza, Malawa 23/1

1,88 zł

Oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną jednostkową brutto za 1 kilometr transportu osób spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100 %. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 3 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 18.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena 100%

Razem

1

61,5385

61,5385

2

97,2376

97,2376

3

100,0000

100,0000

4

93,6170

93,6170

Wartość zamówienia wynikająca z oferty, tj. kwota: 1,76 zł brutto za 1 km x 190 km
x 238 dni =
79 587,20 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy brutto) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Kierownik ŚDS w Woliczce

inż. Małgorzata ŚwiderskaInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-12-02 14:20:43


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech