29-09-2022r.
godzina 00:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348185 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.38.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.38.2013 - Usługi - Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 483 790,00 PLN ...
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.38.2013                                                Świlcza, dn. 18.12.2013 r.

pismo: 299/R-RRG-ED/2013

                                   

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości powyżej 200 000,00 EURO, nazwa zadania:

Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 483 790,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 5 listopada 2013 r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej nr 376017-2013-PL w dniu  7 listopada  2013 r., w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 grudnia 2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.  

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Bank Spółdzielczy

w Głogowie Małopolskim,

adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23

z ceną ofertową: 2 134 367,66  (słownie: dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),

w tym: oprocentowanie: WIBOR 3M 2,65% + marża 1,05 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 0%.

Uzasadnienie

W terminie składania ofert złożono łącznie 2 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

1

GETIN NOBLE BANK S.A.

adres: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

 

2 545 432,54 zł

w tym: WIBOR 3M 2,65% + marża 1,62 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 1,50%

2

Bank Spółdzielczy

w Głogowie Małopolskim,

adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23

2 134 367,66 zł

w tym: WIBOR 3M 2,65% + marża 1,05 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 0%

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta
nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 19.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji

Suma punktów

1

2 134 367,66          

          ------------------- x 100%

2 545 432,54

83,8509dniygodni ocenie oferta nr 10nosiłaześć tysięcy osiemset

2

2 134 367,66          

          ------------------- x 100%

2 134 367,66

100,0000

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech