21-09-2023r.
godzina 18:34
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350801 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.39.2013 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.39.2013 - Usługi - Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w
 
Ogłoszone na: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=280089&rok=2013-12-23
________________________________________________________________________

Świlcza: Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2014
Numer ogłoszenia: 280089 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 478088 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2014 w następującym zakresie: 1) Wykonawca sporządzał będzie projekty decyzji wraz z analizą urbanistyczną w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnego wniosku o ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego protokołem zdawczo - odbiorczym, 2) kompletne wnioski w ilości nie przekraczającej 10 sztuk Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy w odstępie tygodniowym, 3) w przypadku konieczności korekty projektu, w szczególności w wyniku uwag i opinii organów opiniujących wymienionych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wykonawca wykona korektę projektu w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji protokołem zdawczo - odbiorczym, 4) w przypadku odwołania od decyzji i skierowania jej przez organ odwoławczy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji Wykonawca będzie uczestniczył w tym postępowaniu w ramach zapłaty za sporządzenie projektu pierwotnej decyzji. Przygotowanie projektu takiej decyzji nastąpi w terminie 7 dni od daty przekazania stosownej dokumentacji protokołem zdawczo - odbiorczym, 5) projekty decyzji wraz z analizą urbanistyczną muszą zawierać część tekstową i graficzną sporządzoną w czytelnej technice umożliwiającej wykonanie kopii. W cenie oferty należy ująć również przygotowanie załączników graficznych do decyzji i analizy, w przypadku załączników o wymiarach przekraczających format A-3, 6) załącznik graficzny do projektu decyzji i analizy Wykonawca sporządzi w ilości wymaganej przez Zamawiającego: uwzględniającej liczbę organów uzgadniających projekt decyzji oraz po jednym egzemplarzu dla inwestora i trzy egzemplarze do akt sprawy organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji, 7) w przypadku załączników graficznych o wymiarach przekraczających format A-3 Wykonawca dodatkowo przygotuje dla Zamawiającego załączniki graficzne w ilości odpowiadającej ilości stron biorących udział w poszczególnych postępowaniach, 8) Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt: a) analizy urbanistycznej w formie wydruku i w formie elektronicznej (płytka CD lub DVD): w formacie doc- załączniki tekstowe, w pliku rastrowym w formacie TIFF w układzie 2000 strefa 7 - załącznik graficzny, b) decyzji wraz z załącznikami w formie wydruku i w formie elektronicznej (płytka CD lub DVD): w formacie doc - załączniki tekstowe, w formie wektorowej w pliku Shapefile (SHP) w układzie 2000 strefa 7, w pliku rastrowym w formacie TIFF w układzie 2000 strefa 7 - załączniki graficzne. 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do sporządzanych projektów decyzji - przedmiotowy zapis nie dotyczy rozwiązań merytorycznych, 10) miejscem przekazania i odbioru prac jest siedziba Zamawiającego. Przekazywanie przygotowanych projektów - decyzji będzie odbywać się protokołem zdawczo - odbiorczym, 11) Zamawiający przyjmuje, że ilość opracowanych projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną w roku 2014 wyniesie około 220 sztuk oraz około 40 sztuk - projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną. Jest to ilość szacunkowa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski, ul. Dobra 8/10 m. 49, 00-388 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48406,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 56924,40

  • Oferta z najniższą ceną: 55000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64944,00

  • Waluta: PLN.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech