08-02-2023r.
godzina 10:52
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ nr 1
Wyjaśnienie do SIWZ nr 2
Wyjaśnienie do SIWZ nr 3
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349359 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.01.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ nr 3RRG.271.01.2014 - Roboty budowlane - Budowa targowiska w Bratkowicach
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienie do SIWZ-3
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.01.2014/RRG.271.01.2014_wyj_3.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.1.2014                                                 Świlcza, dn. 22.01.2014 r.

pismo:  11/R-RRG-ED/2014

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa targowiska w Bratkowicach

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 8 stycznia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 8204-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 24.01.2014 r. do godziny 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 22 stycznia 2014 r. wpłynęła do Zamawiającego prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

Rys. 4 „Przekrój pionowy przykanaliku” na odcinku K3 do K7 przewiduje docieplenie kanału żużlem paleniskowym. Przedmiar robót nie przewiduje tego elementu. Czy Zamawiający dostarczy żużel na plac budowy, czy Wykonawca ma ująć te koszty w swojej wycenie - tak, należy ująć w wycenie oferty;

Pytanie nr 2:

Czy w ogrodzeniu należy oprócz bramy odrębnie uwzględnić furtkę wejściową? – tak, w poz. 2.5.1.2. przedmiaru robót jest określona szerokość bramy - 3 m i szerokość furtki - 1 m.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację jakiego typu nawierzchnia znajduje się w miejscu prowadzenia rur kanalizacyjnych, ponieważ projekt techniczny tego nie wskazuje oraz czy po wykonanych wykopach i ułożeniu przyłączy będzie konieczność naprawy nawierzchni; jeżeli tak, to w jaki sposób W projekcie jak również w przedmiarach nie ujęto tego elementu prac – dz. nr 875 – grunt, pozostały teren – asfalt. Teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-01-22 15:28:20


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech