06-06-2020r.
godzina 21:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 336603 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.02.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.02.2014 - Dostawa - Dostawa materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2014 roku
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.2.2014                                              Świlcza, dn. 23.01.2014 r.

pismo:  13/R-RRG-ED/2014

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2014 roku

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 stycznia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 9986-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 stycznia 2014 r. o godz. 10:15.

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

„Hurt – Papier”  Ryszard Cebula s.j.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57B

z ceną brutto  41 384,41 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 (słownie: cztery) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

BIURO PLUS KROSNO Sp. z o.o.

adres: 38-400 Krosno, ul. K. Pużaka 51

48 432,01 zł

2

DMD s.c. Paweł Miturski, Dorota Miturska

adres: 35-101 Rzeszów, ul. Staroniwska 41B

94 207,55 zł

3

„Hurt – Papier”  Ryszard Cebula s.j.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57B

41 384,41 zł

4

„RESGRAPH” Sp. z o.o.

adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 19

43 979,18 zł

Oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 3 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 15.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji

Suma punktów

1

41 384,41

             -----------------  x 100%

48 432,01

85,4485

2

41 384,41

              ----------------- x 100%

94 207,55

43,9290

3

41 384,41

              ----------------- x 100%

41 384,41

100,0000

4

41 384,41

              ----------------- x 100%

43 979,18

94,1000

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-01-23 12:29:46


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech