01-06-2023r.
godzina 01:07
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350151 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.04.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.04.2014 - Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2014 roku
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.4.2014                                                 Świlcza, dn. 14.02.2014 r.

pismo:  52/R-RRG-ED/2014

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2014 roku

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 stycznia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 20876-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 stycznia 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

„LITTRANS” Łukasz Litwiński

adres: 37-400 Nisko, ul. Długa 86a

z ceną brutto 75 153,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

„LITTRANS” Łukasz Litwiński

adres: 37-400 Nisko, ul. Długa 86a

75 153,00 zł

2

Firma Transportowo – Usługowa
„BOTRANS” Bożena Czapka

adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 258

76 395,30 zł

3

Firma Handlowo – Usługowa
„DROZD-BUD” Piotr Drozd

adres: 38-533 Nowosielce 50

80 266,73 zł

4

Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o.

adres: 53-031 Wrocław, ul. Partynicka 34D/17

79 929,28 zł

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany
w pkt 13 ppkt 13.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba punktów

 

Suma przyznanych punktów

1

75 153,00    

         ------------------ x 100

75 153,00

100,0000

2

75 153,00    

         ------------------ x 100

76 395,30

98,3739

3

75 153,00    

         ------------------ x 100

80 266,73

93,6291

4

75 153,00    

         ------------------ x 100

79 929,28

94,0244

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-14 14:32:51


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech