30-09-2022r.
godzina 06:14
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348190 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.05.2014 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=84258&rok=2014-03-13
________________________________________________________________________

Świlcza: Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi w roku 2014
Numer ogłoszenia: 84258 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20896 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi w roku 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi w roku 2014. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Oferty można składać na dowolną ilość części. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta najkorzystniejsza. 1 część: Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t: a) wynajem samochodu do transportu kruszywa i innych materiałów - rozliczanie wynajmu samochodu za ładowny tonokilometr, b) wynajem samochodu do transportu mas ziemnych przy robotach prowadzonych przez gminną grupę remontową - rozliczanie godzinowe wynajmu samochodu. Zakres: Transport materiałów sypkich samochodem samowyładowczym o ładowności 18 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±10%). Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach. Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m; W ofercie należy podać ładowność samochodu oraz cenę za: - 1 tonokilometr, przy rozliczania części 1a - 1 godzinę wynajmu samochodu, przy rozliczania części 1b; 2 część: Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t. z urządzeniem do załadunku HDS. Zakres: Transport materiałów samochodem o ładowności 10t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±20%) z urządzeniem do załadunku HDS o udźwigu 1.50t. Transport, rozładunek we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza. Rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach. Drogi, na których będą wykonywane usługi są o szerokości min. 3,00 m; W ofercie należy podać cenę za: - 1 m-g wynajmu samochodu wraz z pracą HDS i operatorem, - 1 m-g wynajmu samochodu solo i operatorem; 3 część: Usługi: a) minikoparką na gąsienicach gumowych, b) transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą o ład. 1.5 t. Zakres: Wykonywanie usługi minikoparką oraz usługi transportu samochodem 6 osobowym ze skrzynią samowyładowczą o ładowności 1.5 t. (dopuszczalna odchyłka ładowności ±20%) we wskazanych miejscach na terenie Gminy Świlcza na rzecz gminnej grupy remontowej (układanie chodników, przepusty itp.). W ofercie należy podać cenę za: - 1 m-g pracy wraz z operatorem, przy rozliczaniu części 3a, - 1 m-g pracy wraz z operatorem przy rozliczaniu części 3b. Obowiązkiem wykonawcy jest posiadanie zezwolenia do wykonywania usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności 18t

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowo - Remontowe Budowlano - Drogowe Kazimierz Lip, Trzciana 268A, 36-071 Trzciana, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16260,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 20000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t z urządzeniem do załadunku HDS

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nieregularny Przewóz Towarów Edward Sroka, Czarna 256A, 39-123 Czarna, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20325,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 25000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Usługi: 1) minikoparką na gąsienicach gumowych, 2) transportu samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą o ład. 1.5 t.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ART-REM Artur Ziemniak, Zgłobień 522, 36-046 Zgłobień, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12195,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 15000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15000,00

 • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-13 10:25:00


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech