21-03-2023r.
godzina 19:08
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349678 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: GOPS.4408.1.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ nr 1GOPS.4408.1.2014 - Usługi - Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 10 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza”
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________


sprawa: GOPS.4408.1.2014                                                      Świlcza, dn. 10.04.2014 r.

 

 

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 10 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet  VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 115248-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 14 kwietnia 2014 roku do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 8 kwietnia 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Proszę o informacje w zakresie wykazania doświadczenia wnioskodawcy.

1.     Prezes Stowarzyszenia jako osoba fizyczna posiada 20-letnie doświadczenie jako doradca zawodowy.

2.     Stowarzyszenie w ostatnich 3 latach nie działało w obszarze doradca zawodowego.

3.     Jeżeli więc zlecenie wykona ta sama osoba (Prezes Stowarzyszenia) czy może wykazać wykonane przez siebie usługi i startować jako Stowarzyszenie? Jeśli nie, to czy może złożyć ofertę jako osoba fizyczna.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunkówspełnienie warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełnione, jeżeli Wykonawca (który składa ofertę) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia/kursu dla co najmniej 4 osób
i szkolenie/kurs ten obejmował co najmniej 30 godzin.

W zależności od tego, kto jest podmiotem składającym ofertę (czy np. Stowarzyszenie, czy osoba fizyczna) to ten podmiot ma wykazać spełnienie powyższego warunku, tj. wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia/kursu dla co najmniej 4 osób i szkolenie/kurs ten obejmował co najmniej 30 godzin.

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy Pzp,  siwz, ogłoszenia o zamówieniu,  warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób jasny i precyzyjny i nie powinny budzić.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-04-10 10:39:21


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech