02-02-2023r.
godzina 22:56
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349316 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: GOPS.4408.1.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejGOPS.4408.1.2014 - Usługi - Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 10 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza”
 
__________________________________________________________________
 

sprawa: GOPS.4408.1.2014 

Świlcza, dn. 22.04.2014 r.

 

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 10 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet  VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 115248-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2014 roku o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze.  

Dla części nr 1 „Moduł usług w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej”:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:

Grupa MPD Sp. z o.o.

adres: 35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska 11

z ceną ofertową brutto: 7 550,00  (słownie: siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych);

Dla części nr 2 „Moduł usług w zakresie aktywizacji edukacyjnej”:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo EKSA Sp. z o.o.

adres: 35-329 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 16

z ceną ofertową brutto:  12 280,00 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych);

Uzasadnienie wyboru:

W terminie składania ofert  złożono łącznie 10 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert: 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto*

Część nr 1

Moduł usług w zakresie aktywizacji społecznej
 i zawodowej

Część nr 2

Moduł usług w zakresie aktywizacji edukacyjnej

1

Ośrodek Szkolenia Dokształcania
i Doskonalenia Kadr „KURSOR” Piotr Wasak

adres: 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 9

xxxxx

17 265,60

2

See Soloution – Zobacz Rozwiązanie
Agnieszka  Barłowska - Giereś

adres: 35-070 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 19

9 980,00 zł

xxxxx

3

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
Os. Słoneczne 14

10 254,00 zł

17 122,00 zł

4

Grupa MPD Sp. z o.o.

adres: 35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska 11

7 570,00 zł

xxxxx

5

EDU-IT AUGUSTYN, NIEDBAŁA,
PIEPRZYCKI Sp.j.

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

11 694,00 zł

14 756,40 zł

6

Przedsiębiorstwo EKSA Sp. z o.o.

adres: 35-329 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 16

9 390,00 zł

12 280,00 zł

7

Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.

adres: 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3k

10 300,00 zł

21 499,98 zł

8

Akademia Zdrowia Izabela Łajs

adres: 95-020 Justynów, ul. Główna 81

9 800,00 zł

xxxxx

9

PRIORI Maria Różycka

adres: 35-303 Rzeszów, ul. Jesienna 5

15 800,00 zł

xxxxx

10

B.A.T.N.A  Firma Szkoleniowo – Usługowa
Joanna Buława

adres: 35-508 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 11/12

10 438,80 zł

xxxxx

Wybrane oferty to oferty najkorzystniejsze odpowiednio dla części nr 1 i nr 2. Są to oferty, które uzyskały  najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium, tj. cena 100%. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
nr 15.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

 

dla części nr 1

dla części nr 2

1

xxxxx

71,1241

2

75,6513

xxxxx

3

73,6298

71,7206

4

100,0000

xxxxx

5

64,5630

83,2181

6

80,4047

100,0000

7

73,3010

57,1163

8

77,0408

xxxxx

9

47,7848

xxxxx

10

72,3263

xxxxx

Suma cen z ofert najkorzystniejszych nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia.

zatwierdził:

Dyrektor GOPS w Świlczy

mgr Benedykta PiątekInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-04-22 12:47:52


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech