21-09-2023r.
godzina 16:21
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350801 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.07.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.07.2014 - Dostawa - Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.7.2014                                                Świlcza, dn. 25.04.2014 r.

pismo:  143/R-RRG-ED/2014

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 marca 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 82594-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze.  

1)

dla części nr 1, tj. „Wyposażenie Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół
w Bratkowicach”

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 11 złożoną przez:

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Al. Rejtana 8

z ceną brutto 44 329,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych);

Wybrana oferta nr 11 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która otrzymała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Jest to oferta z najniższą ceną. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia;

2)

dla części nr 2, tj. „Zakup zestawów interaktywnych dla szkół”

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 8 złożoną przez:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

adres: 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C

z ceną brutto 121 032,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści dwa złote);

Wybrana oferta nr 8 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która otrzymała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Jest to oferta z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)

dla części nr 3, tj. „Wyposażenie pracowni szkolnych: a) ekologicznej pracowni biologiczno - chemicznej w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej, b) pracowni matematyczno - fizycznej w Zespole Szkół w Świlczy, c) pracowni językowej w Zespole Szkół w Trzcianie” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 12 złożoną przez:

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

adres: 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 7

z ceną brutto 120 506,79 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy);

Oferta złożona przez Fabrykę Pomocy Naukowych Sp. z o.o., 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 7 jest jedyną ofertą złożoną dla części nr 3. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia;

4)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia:

dla całości zamówienia: 325 413,00 zł brutto,

dla poszczególnych części zamówienia:

Numer części

Nazwa części

zł brutto

1

Wyposażenie Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Bratkowicach

49 773,00 zł

2

Zakup zestawów interaktywnych dla szkół

99 945,01 zł

3

Wyposażenie pracowni szkolnych: a) ekologicznej pracowni biologiczno - chemicznej w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej, b) pracowni matematyczno - fizycznej w Zespole Szkół w Świlczy, c) pracowni językowej
w Zespole Szkół w Trzcianie

175 694,60 zł

5)

Zbiorcze zestawienie ofert:

W terminie składania ofert złożono łącznie 14 ofert.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

 

 

Cz nr 1

Cz nr 2

Cz nr 3

1

Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak

adres: 58-405 Krzeszów, Gorzeszów 19

62 870,22 zł

xxxxxx

xxxxxx

2

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„SPORT PLUS” Szymon Niepsuj

adres: 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 75a

55 350,00 zł

xxxxxx

xxxxxx

3

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„SPORT PLUS” Szymon Niepsuj

adres: 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 75a

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

IZA-SPORT Bis Sp.J. Pysz Piotr, Pysz Izabela

adres: 43-300 Bielsko – Biała, ul. Babiogórska 11

46 272,60 zł

xxxxxx

xxxxxx

5

FINNER POLSKA Markiewicz Paweł

adres: 96-100 Skierniewice, ul. Sienna 18

81 634,81 zł

xxxxxx

xxxxxx

6

Ring Klaudia Sowa

adres: 46-040 Ozimek, Krasiejów, ul. Młyńska 14

64 899,99 zł

xxxxxx

xxxxxx

7

WIBLASK Sp. z o.o.

adres: 33-170 Tuchów, ul. Tarnowska 48

68 203,19 zł

xxxxxx

xxxxxx

8

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

adres: 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C

xxxxxx

121 032,00 zł

xxxxxx

9

AKTIN Sp. z o.o.

adres: 41-214 Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 38

xxxxxx

150 647,94 zł

xxxxxx

10

P.P.P.U.H. „BIURO-MAT” Sp. z o.o.

adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 7

xxxxxx

117 658,67 zł

xxxxxx

11

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Al. Rejtana 8

44 329,00 zł

xxxxxx

xxxxxx

12

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

adres:48-300 Nysa, ul. Słowiańska 7

xxxxxx

144 628,32 zł

120 506,79 zł

13

PROFI SPORT BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

adres: 35-001 Rzeszów, ul. Bardowskiego 1

53 862,32 zł

xxxxxx

xxxxxx

14

SK – SPORT Sp.J. S. Gulina K. Łuszcz

adres: 35-203 Rzeszów, ul. Siemińskiego 14

55 631,67 zł

xxxxxx

xxxxxx

6)

Zestawienie punktacji ofert:

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 1

Suma punktów

1

                     44 329,00

                  ------------------- x 100 %

                     62 870,22

70,5087

2

                    44 329,00

                  ------------------- x 100 %

                    55 350,00

80,0885

3

                       xxxxx

xxxxx

4

                    44 329,00

                  ------------------- x 100 %

                    46 272,60

95,7997

5

                    44 329,00

                  ------------------- x 100 %

                    81 634,81

54,3016

6

                    44 329,00

                  ------------------- x 100 %

                    64 899,99

68,3036

7

                    44 329,00

                  ------------------- x 100 %

                    68 203,19

64,9955

8

                    xxxxx

xxxxx

9

                    xxxxx

xxxxx

10

                    xxxxx

xxxxx

11

                    44 329,00

                  ------------------- x 100 %

                    44 329,00

100,0000

12

                                      xxxxx

xxxxx

13

                    44 329,00

                  ------------------- x 100 %

                    53 862,32

82,3006

14

                    44 329,00

                  ------------------- x 100 %

                    55 631,67

79,6830

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 2

Suma punktów

1

                    xxxxx

xxxxx

2

                    xxxxx

xxxxx

3

                    xxxxx

xxxxx

4

                    xxxxx

xxxxx

5

                    xxxxx

xxxxx

6

                    xxxxx

xxxxx

7

                    xxxxx

xxxxx

8

                    121 032,00

                  ------------------- x 100 %

                    121 032,00

100,0000

9

                    odrzucona

xxxxx

10

                    odrzucona

xxxxx

11

                    xxxxx

xxxxx

12

                    121 032,00

                  ------------------- x 100 %

                    144 628,32

83,6849

13

                    xxxxx

xxxxx

14

                    xxxxx

xxxxx

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 3

Suma punktów

1

                    xxxxx

xxxxx

2

                    xxxxx

xxxxx

3

                    xxxxx

xxxxx

4

                    xxxxx

xxxxx

5

                    xxxxx

xxxxx

6

                    xxxxx

xxxxx

7

                    xxxxx

xxxxx

8

                    xxxxx

xxxxx

9

                    xxxxx

xxxxx

10

                    xxxxx

xxxxx

11

                    xxxxx

xxxxx

12

                    120 506,79

                  ------------------- x 100 %

                    120 506,79

100,0000

13

                    xxxxx

xxxxx

14

                    xxxxx

xxxxx

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-04-25 14:00:41


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech