21-09-2023r.
godzina 17:45
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350801 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.07.2014 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.07.2014 - Dostawa - Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”
 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=181316&rok=2014-05-29
________________________________________________________________________

Świlcza: Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza
Numer ogłoszenia: 181316 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82594 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Cześć nr 1 - wyposażenie Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Bratkowicach; Cześć nr 2 - zakup zestawów interaktywnych dla szkół; Część nr 3 - Wyposażenie pracowni szkolnych: a) ekologicznej pracowni biologiczno - chemicznej w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej, b) pracowni matematyczno - fizycznej w Zespole Szkół w Świlczy, c) pracowni językowej w Zespole Szkół w Trzcianie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 39.16.20.00-5, 30.23.60.00-2, 32.32.00.00-2, 38.65.21.00-1, 37.40.00.00-2, 39.15.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Infrastruktura publiczna, Działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna, Schemat 5.1.B. System oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wyposażenie Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Bratkowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA Paweł Kalita, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40465,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44329,00

 • Oferta z najniższą ceną: 44329,00 / Oferta z najwyższą ceną: 81634,81

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zakup zestawów interaktywnych dla szkół

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81256,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 121032,00

 • Oferta z najniższą ceną: 117658,67 / Oferta z najwyższą ceną: 150647,94

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wyposażenie pracowni szkolnych: a) ekologicznej pracowni biologiczno - chemicznej w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej, b) pracowni matematyczno - fizycznej w Zespole Szkół w Świlczy, c) pracowni językowej w Zespole Szkół w Trzcianie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142841,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 120506,79

 • Oferta z najniższą ceną: 120506,79 / Oferta z najwyższą ceną: 120506,79

 • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-05-29 10:29:19


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech