01-06-2023r.
godzina 01:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350151 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.14.2014 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.14.2014 - Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie
 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=232918&rok=2014-07-11
________________________________________________________________________

Świlcza: Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie
Numer ogłoszenia: 232918 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157348 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie 1) Zakres i rodzaj robót budowlanych: a) docieplenie budynku: - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr 14 cm z tynkiem mineralnym gr 1,5-2 mm; baranek w kolorze kremowym; ocieplenie szpalet otworów okiennych styropianem gr 3 cm z tynkiem mineralnym j.w., - docieplenia ścian cokołu styropianem gr 8 cm z tynkiem mozaikowym, - wymiana podokienników z blachy powlekanej, - wykonanie nowej płytki odbojowej, - malowanie balustrad, krat okiennych, suszarki na węże strażackie, konstrukcji daszku; b) wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej: - wymiana części okien drewnianych na okna PCV; 2) Zakres i rodzaj robót specjalistycznych: - wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynku, - zdemontowanie i zamontowanie instalacji odgromowej, - sprawdzenie skuteczności uziemienia, - przebudowa pionowych wpustów deszczówki z odstawieniem ich od ścian, - wymiana istniejącego kotła gazowego na kocioł o mocy 36 kW, - montaż zaworów termostatycznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.32.40.00-4, 45.31.00.00-3, 45.21.61.21-8, 45.23.32.22-1, 45.26.21.00-2, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.31.61.00-6, 45.30.00.00-0, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.12.10-1, 45.33.30.00-0, 45.33.31.00-1, 45.33.22.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Budowlano - Usługowo - Handlowa WALMAR Krzysztof Marecki, ul. Menerki 13A, 36-060 Głogów Młp., kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107723,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 145730,02

  • Oferta z najniższą ceną: 145730,02 / Oferta z najwyższą ceną: 165340,47

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-07-11 12:07:25


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech