30-05-2020r.
godzina 08:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zapytanie i odpowiedź
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 336457 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.18.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRoboty budowlane: Remont dróg gminnych w 2014 roku na terenie Gminy Świlcza
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.18.2014                                                Świlcza, dn. 16.07.2014 r.

pismo:  228/R-RRG-ED/2014

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Remont dróg gminnych w 2014 roku na terenie Gminy Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 23 czerwca 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 209934 - 2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 8.07.2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze.  

1)

dla części nr 1, tj. Remont dróg gminnych w miejscowości Bzianka, Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Dąbrowa, Mrowla, Rudna Wielka

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Miejskie przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

z ceną kosztorysową brutto 460 207,61 (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedem złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);

Wybrana oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która otrzymała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Jest to oferta z najniższą ceną. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

2)

dla części nr 2, tj. Remont dróg gminnych w miejscowości Świlcza, Trzciana, Woliczka

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Miejskie przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

z ceną kosztorysową brutto 644 896,63   (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);

Wybrana oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która otrzymała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Jest to oferta z najniższą ceną. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

3)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia:

dla całości zamówienia: 1 126 162,50 zł brutto,

dla poszczególnych części zamówienia:

Numer części

Nazwa części

Cena brutto

1

Remont dróg gminnych w miejscowości Bzianka, Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Dąbrowa, Mrowla, Rudna Wielka

461 227,61 zł

2

Remont dróg gminnych w miejscowości Świlcza, Trzciana, Woliczka

664 934,89 zł

 

4)

Zbiorcze zestawienie ofert:

 W terminie składania ofert złożono łącznie 3 oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

 

 

Część nr 1

Część nr 2

1

STRABAG Sp. z o.o.

adres: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

613 666,42 zł

855 745,87 zł

2

Miejskie przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

460 207,61 zł

644 896,63 zł

3

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW S.A.

adres: 37-110 Żołynia, ul.  Białobrzeska 159

469 037,77 zł

xxxxx

5)

Zestawienie punktacji ofert:

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 1

Suma punktów

1

                                 460 207,61

                              ------------------- x 100 %

                                  613 666,42

74,9931

2

                                 460 207,61

                              ------------------- x 100 %

                                 460 207,61

100,0000

3

                                 460 207,61

                              ------------------- x 100 %

                                 469 037,77

98,1174

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 2

Suma punktów

1

                                 644 896,63

                              ------------------- x 100 %

                                  855 745,87

75,3608

2

                                 644 896,63

                              ------------------- x 100 %

                                 644 896,63

100,0000

3

                                       xxxx

xxxx

 

 

                                                                                                         

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-07-16 15:05:37


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech