30-09-2022r.
godzina 06:21
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348190 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.16.2014 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.16.2014 - Dostawa: Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy
 
Ogłoszone na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=161727&rok=2014-07-25
________________________________________________________________________

Świlcza: Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy
Numer ogłoszenia: 161727 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174070 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy. Postępowanie zostało podzielone na 3 części (zadania): Część nr 1: Dostawa wraz z montażem: - pompy zatapialne - 2 szt., - pompa zatapialna (recyrkulacyjna) - 1 szt., - dmuchawa typu Rootsa - 1 szt., - modernizacja stacji koagulanta - 1 kpl, - zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox - 4 kpl; Część nr 2: Dostawa wraz z montażem kraty schodkowej - 1 kpl; Część nr 3: Dostawa wraz z montażem miksera do higienizacji osadów - 1 kpl..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.66.00-0, 43.13.41.00-2, 31.16.19.00-1, 42.99.60.00-4, 42.99.69.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa wraz z montażem: - pompy zatapialne - 2 szt., - pompa recyrkulacyjna - 1 szt., - dmuchawa typu Rootsa - 1 szt., - modernizacja stacji koagulanta - 1 kpl., - zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox - 4 kpl Kod CPV: 42996600-0, 43134100-2, 31161900-1;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH mgr Roman Browarski, ul. Laski 1, 41-306 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 157656,48

 • Oferta z najniższą ceną: 157656,48 / Oferta z najwyższą ceną: 287820,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa wraz z montażem kraty schodkowej - 1 kpl Kod CPV: 42996000-4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENKO Spółka Akcyjna, ul. Dojazdowa 10, 44-101 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 66420,00

 • Oferta z najniższą ceną: 66420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 75030,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa wraz z montażem miksera do higienizacji osadów - 1 kpl Kod CPV: 42996900-3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPTHU EKOMTECH s.c. Lesław Bańczyk, Adam Nierada, ul. Żorska 162A, 43-188 Orzesze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 516600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 516600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1410810,00

 • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-07-25 08:27:24


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech