30-05-2023r.
godzina 12:41
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350147 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.8.2014 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.8.2014: Roboty budowlane na zadaniu pn.: Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy - jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia RRG.271.28.2013 z dnia 08 sierpnia 2013 roku
 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=276036&rok=2014-08-20
________________________________________________________________________

Świlcza: Roboty budowlane na zadaniu pn.: Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy - jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia RRG.271.28.2013 z dnia 08 sierpnia 2013 roku.
Numer ogłoszenia: 276036 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane na zadaniu pn.: Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy - jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia RRG.271.28.2013 z dnia 08 sierpnia 2013 roku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane na zadaniu pn.: Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy - jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia RRG.271.28.2013 z dnia 08 sierpnia 2013 roku w zakresie wykonania odprowadzenia wód do kanalizacji deszczowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JOMAKO - Joanna Kołodziej, Niebylec 193, 38-114 Niebylec, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31873,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 33724,50

 • Oferta z najniższą ceną: 33724,50 / Oferta z najwyższą ceną: 33724,50

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający zdecydował się na tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.28.2013 z dnia 8 sierpnia 2013 roku. Udzielenie zamówień uzupełniających było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr RRG.271.28.2013. Zamówienie podstawowe zostało zlecone w trybie przetargu nieograniczonego. Obecne zamówienie jest udzielone w terminie nie przekraczającym 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego nr 1 nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to jest zlecone temu samemu wykonawcy z którym została podpisana umowa na zamówienie podstawowe.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-08-20 08:11:25


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech