08-02-2023r.
godzina 11:00
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349359 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.23.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.23.2014 - Usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza
 
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.23.2014                                               Świlcza, dn. 25.08.2014 r.

pismo:  265/R-RRG-ED/2014

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 lipca 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 253580-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 6 sierpnia 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: TRANS-FORMERS KARPATIA Sp.  o.o.

adres: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46

Partnerzy konsorcjum:

EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Towarowa 4A

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Al. Gen. Sikorskiego 428

z ceną brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia 69 980,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 3 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto
za 1  m-c świadczenia usługi

1

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: TRANS-FORMERS KARPATIA
Sp.  o.o.

adres: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46

Partnerzy konsorcjum:

EkoGłog Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Towarowa 4A

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Al. Gen. Sikorskiego 428

69 980,00 zł

2

 Firma Handlowo – Usługowo - Transportowa
„KAM” Andrzej Dziuba
adres: 39-120 Sędziszów Małopolski, Krzywa 121 A

68 300,00 zł

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno – Usługowe „Zagroda” Sp. z o.o.

adres: 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B

100 440,00 zł

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną  brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100 %. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 28.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba punktów

Suma przyznanych punktów

Oferta nr 1

69 980,00

       ------------------ x 100

69 980,00

100,0000dniygodni ocenie oferta nr 10nosiłaześć tysięcy osiemset

Oferta nr 2

odrzucona

xxxxx

Oferta nr 3

69 980,00

       ------------------ x 100

100 440,00

69,6734

Cena z wybranej oferty, tj. cena za 1 miesiąc świadczenia usługi 69 980,00 zł brutto x 12 miesięcy = 839 760,00 zł brutto przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

                                  

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-08-25 14:50:35


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech