02-06-2020r.
godzina 15:53
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 336531 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: RRG.7013.5.2014 :: Ogłoszenie o zamówieniuRRG.7013.5.2014 - Roboty budowlane: Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Bratkowice - Zapole
 
Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.7013.5.2014/RRG.7013.5.2014_ogloszenie.pdf
________________________________________________________________________

sprawa: RRG.7013.5.2014                             Świlcza, dn. 27.08.2014 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

1.       Zamawiający:       Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670133
          faks (17) 8670157

2.       Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3.       Przedmiot zamówienia:  roboty budowlane

Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości
Bratkowice – Zapole

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8 (na parterze). 

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 20 października 2014 roku

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniać będą następujące warunki dotyczące:

1.  posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);

2.  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże że dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W/w osoba musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych
         warunków:

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj.

1.   wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń dotyczy tylko robót na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),

2.   dowodami, o których mowa w pkt 1, są:

2.1.   poświadczenie,

2.2.   w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty –  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1.,

3.   w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2,

4.   w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 1 i 2, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu,

5.   wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie  do dysponowania tymi osobami, tj. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W/w osoba musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów;

6.   oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

7.   jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

dokumentów dotyczących w szczególności:

a)    zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)   sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)    charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d)   zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

8.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach. 

9. Wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

(Zasady wniesienia i zwrotu wadium określa siwz).

10.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 11 września 2014 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter) w dniu 11 września  2014 roku o godz. 10.15.

12.    Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Wójt Gminy Świlcza

dr  inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-08-27 16:27:58


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech