29-06-2022r.
godzina 03:17
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
Zapytanie ofertowe
Specyfikacje
Protokół z wyboru ofert
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 347387 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: RRG.042.09.2013.2.1 :: Zapytanie ofertoweRRG.042.09.2013.2.1 - Remont - Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej
 
Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.042.09.2013.2.1/RRG.042.09.2013.2.1_zapytanie.pdf
________________________________________________________________________

Nazwa Zamawiającego:  Gmina Świlcza,

Adres zamawiającego:   Świlcza 168, 36-072 Świlcza

       woj. podkarpackie

 

tel.: 17/ 86-70-100, 17/ 86-70-133,

faks:  17/ 86-70-157

 

strona internetowa: www.swilcza.i-gmina.pl

e-mail: ug.swilcza@interetele.pl

 

SPECYFIKACJA  ZAMÓWIENIA

 

RRG.042.09.2013 / 2 / 2014

 

Postepowanie o udzieleniu zamówienia prowadzonego poza ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. /

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na:

 

Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej.”

 

Świlcza – 24 wrzesień 2014 r.


 

 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

 

1.    Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. /

 

2.    Miejsce publikacji ogłoszenia:

 

Zamówienie udzielone poza ustawa Pzp.

Specyfikacja zamówienia została umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świlczy oraz rozesłana do przedsiębiorców.

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 2 pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Rudnej Wielkiej zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji Zamówienia (SZ) i jej załącznikami.

 

2.    Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:

 

2.1.        Wykonanie podejść i odpływów

2.2.        Roboty budowlane po robotach instalacyjnych

2.3.        Roboty budowlane pomieszczenia nr 2

2.4.        Roboty budowlane pomieszczenia nr 1

5.        Dostawa wraz z zamontowaniem wyposażenia (przepływowy podgrzewacz do wody z zamknięta komora spalania oraz wieszak stalowy obrotowy naścienny 2*12 haczyków)

 

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

- przedmiar robót – dotyczący części budowlanej (załącznik nr 1 do SZ)

 

 

4.    Dodatkowe uwagi:

 

a)    Wykonawca zapewni kierownika budowy lub kierownika robót oraz kadrę kierownicza, niezbędną do realizacji zamówienia.

 

b)    Roboty budowlane prowadzone będą w okresie funkcjonowania obiektu. Nie przewiduje się zamknięcia obiektu na czas prowadzenia robót, w związku z powyższym. Wykonawca ma obowiązek zapewnić prowadzenie robót w sposób niekolidujący z jego funkcjonowaniem.

 

c)    Przedmiot zamówienia objęty będzie 3-letnim okresem gwarancji, licząc od dnia przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót.

 

d)    Po zakończeniu wszystkich prac Wykonawca doprowadzi obiekt do stanu         z przed prac.

           

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 

Agnieszka Nowak – tel.: 17 86 70 133

Tomasz Michalski – tel.: 17 86 70 134

Oraz: tel.: 17 86 70 100 (sekretariat)

 

 

Rozdział 3. Oferty częściowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Rozdział 4. Oferty wariantowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Rozdział 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia

 

Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie do dnia 17 listopada 2014 r.

 

Rozdział 7. Termin płatności za wykonanie zamówienia

 

Wynagrodzenie będzie płatne po protokolarnym odbiorze oraz udzieleniu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni, licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktur.

 

Rozdział 8. Warunki udziału w postepowaniu:

 

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

 

a)    Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostepnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 

b)    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

2.    Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi ponadto spełniać następujące warunki:

 

a)    Wykonawca musi udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy,

 

b)    Ustanowić kierownika budowy lub robót, legitymującego się wykształceniem technicznym, minimum 3 letnim stażem pracy oraz uprawnieniami do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Rozdział 9. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane:

 

W ramach projektu pn.: „Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgłoszonego do Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

 

Rozdział 10. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

Wykonawca określi cenę oferty netto / brutto w oparciu o zapis niniejszej SZ, za realizacje całego przedmiotu zamówienia.

  

 

 

Rozdział 11. Kryteria oceny ofert :

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:     

Najniższa cena 100 %

 

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

 

Rozdział 12. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Oferty należy składać do dnia 30.09.2014 r.  w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86-70-157 lub pocztą elektroniczną na adres a.nowak@swilcza.com.pl

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Rozdział 13. Inne istotne warunki zamówienia:

 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdyby oferowana kwota najtańszej oferty przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

 

Rozdział 14. Sposób przygotowania ofert: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym na dwóch formularzach ofertowych.

 

 

Rozdział 15. Załączniki

 

- załącznik nr 1 – Przedmiar robót (dotyczący robót budowlanych)

 

- załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (dotyczący robót budowlanych)

 

- załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 

- załącznik nr 4 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

 

- załącznik nr 5 – Doświadczenie zawodoweInformację wytworzył(a): Agnieszka Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-09-25 11:16:06


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech