26-09-2023r.
godzina 16:48
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350836 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.28.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.28.2014 - Usługi: Udzielenie kredytu na: 1) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 453 233,20 zł , 2) pokrycie deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 046 766,80 zł , w tym: a) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy ...
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.28.2014                                                Świlcza, dn. 23.10.2014 r.

pismo: 295/R-RRG-ED/2014

                                   

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Udzielenie kredytu na:

1) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 453 233,20 zł,

2) pokrycie deficytu budżetu Gminy w  kwocie 1 046 766,80 zł, w tym:

a) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy w kwocie 500 000,00 zł,

b) „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół
w Świlczy” w kwocie 546 766,80 zł.

Łączna kwota kredytów: 1 500 000,00 zł.

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 3 października 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 328626-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 października 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.   

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Bank Spółdzielczy

w Głogowie Małopolskim,

adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23

z ceną ofertową: 710 219,26 (słownie: siedemset dziesięć tysięcy  dwieście dziewiętnaście  złotych i dwadzieścia sześć groszy),

w tym: oprocentowanie: WIBOR 3M 2,05% + marża 2,30 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 1,50%.

Uzasadnienie

Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim jest jedyną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

1

Bank Spółdzielczy

w Głogowie Małopolskim,

adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23

710 219,26  

w tym: WIBOR 3M 2,05% + marża 2,30 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 1,50%

Jedynym kryterium wyboru ofert była cena 100%.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji

Suma punktów

1

               710 219,26           

          ------------------- x 100%

               710 219,26  

100,0000dniygodni ocenie oferta nr 10nosiłaześć tysięcy osiemset

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-10-23 13:36:32


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech