30-09-2022r.
godzina 04:27
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348188 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.26.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.26.2014 - Roboty budowlane: Budowa szlaku pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 i nr 1333 R
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.26.2014                                                   Świlcza, dn. 31.10.2014 r.

pismo:  302/R-RRG-ED/2014 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa szlaku pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R
w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 i nr 1333 R

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 września 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 305222-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29 września 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.   

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 6

z ceną kosztorysową brutto 466 566,64 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 2 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 6

466 566,64 zł 

2

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński

adres: 39-304 Czermin, Breń Osuchowski 91

493 000,00 zł

Oferta złożona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów
ul. Rejtana 6 jest jedyną ważną ofertą złożoną do tego przetargu.
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jedynym kryterium wyboru ofert była cena 100%.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Liczba punktów

 

Suma przyznanych punktów

1

466 566,64  

         ------------------ x 100

466 566,64

100,0000

2

odrzucona

xxxxx

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-10-31 14:29:05


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech