10-12-2023r.
godzina 20:22
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351395 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.29.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.29.2014 - Roboty budowlane: Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie – wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.29.2014                                                  Świlcza, dn. 3.11.2014 r.

pismo:  306/R-RRG-ED/2014                       

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie – wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 16 października 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 345304-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31 października 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.   

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

PPHU CHEC

adres: 41-700 Ruda Śl., ul. Nałkowskiej 16D

z ceną kosztorysową brutto  157 325,46 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści sześć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 6 (słownie: sześć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

EUROCOURT Sp. z o.o.

adres: 26-600 Radom, ul. Wolność 8/7

217 976,22 zł

2

MONOBET Marian Andrzejewski

adres: 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7

170 011,29 zł

3

PROFI – SPORT BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

adres: 35-001 Rzeszów, ul. Bardowskiego 1

222 267,89 zł

4

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

263 647,55 zł

5

PPHU CHEC

adres: 41-700 Ruda Śl., ul. Nałkowskiej 16D

157 325,46 zł

6

TILIA S.A.

adres: 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13

203 339,65 zł

Oferta nr 5 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną kosztorysową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 5 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 18.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba punktów

 

Suma przyznanych punktów

1

157 325,46

         ------------------ x 100

217 976,22

72,1755

2

157 325,46

         ------------------ x 100

170 011,29

92,5382

3

157 325,46

         ------------------ x 100

222 267,89

70,7819

4

157 325,46

         ------------------ x 100

263 647,55

59,6726

5

157 325,46

         ------------------ x 100

157 325,46

100,000

6

157 325,46

         ------------------ x 100

203 339,65

77,3708

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-11-03 10:34:54


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech