28-09-2022r.
godzina 23:58
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Wyjaśnienie do SIWZ nr 1
Wyjaśnienie do SIWZ nr 2
Wyjaśnienie do SIWZ nr 3
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348184 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.30.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ nr 1RRG.271.30.2014 - Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2015 – 2016
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.30.2014                                                Świlcza, dn. 14.11.2014 r.

pismo: 316/R-RRG-ED/2014

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2015 – 2016

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 6 listopada 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 367772-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 24 listopad 2014 r. do godziny 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 12 listopada 2014 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 I grupa pytań:

I.              Proszę o sprecyzowanie szacowanych rocznych danych ilościowych i jakościowych dotyczących usług bankowych takich jak:

a)    Ilość otwartych rachunków bankowych w PLN - 60 i walutach wymienialnych – 0,

b)    Ilość użytkowników bankowości elektronicznej – 6,

c)    Ilość przelewów elektronicznych, papierowych, wewnętrznych (między rachunkami
w banku Wykonawcy), zewnętrznych (do innych banków): przelewy wewnętrzne – 5 058; przelewy zewnętrzne – 21 251,

d)    Ilość przelewów typu sorbnet, w tym >= 1 mln PLN – 0,

e)    Ilość wpłat  i wypłat gotówkowych własnych (dokonanych przez Gminą Świlcza i jednostki organizacyjne), obcych( dokonane przez  osoby fizyczne i innych podmioty). W jakiej formie dokonywane są wpłaty własne ( otwarta, zamknięta w kopercie do późniejszego przeliczenia): własne – 1 798, obce – 27 652, wpłata gotówką,

f)     W jakiej walucie są prowadzone rozliczenia (proszę o podanie ilości przelewów zagranicznych, jeżeli występują) – PLN,

g)    Proszę o podanie średniej wartości depozytów (osadów) na rachunkach Gminy
i jednostek –
średniomiesięczne: 1 129 812. Jaka część tych środków podlega lokowaniu na lokatach ON i lokatach krótkoterminowych – tylko overnight,

h)    Ilość zaświadczeń i opinii bankowych (rocznie) – 15,

i)      Ilość czeków - 727; czy akceptują Państwo rozwiązanie równoważne do realizacji czeków w postaci systemu elektronicznych wypłat: ilość czeków – nie,

j)      Ilość kart debetowych, obciążeniowych (typu charge), przedpłaconych (jeżeli występują) – nie ma,

k)    Ilość terminali POS (jeśli występują) – nie ma,

II.            Proszę o udostępnienie n/w dokumentów:

a)    sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2012r., 2013r. i III kw. 2014

b)    sprawozdanie  Rb-Z za IV kw. 2012r., 2013r. i III kw. 2014

c)    sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2012r.,  2013r. i III kw. 2014

d)    sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2012r.,2013r. i III kw. 2014

e)    sprawozdanie  Rb-N za IV kw. 2012r., 2013r. i III kw. 2014

f)     ewentualnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r. – jest na stronie BIP
w zakładce „Finanse”

g)      uchwałę budżetową na 2014r. jest na stronie BIP w zakładce „Finanse”

Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2013r. jest na stronie BIP w zakładce „Finanse”

Pozostałe sprawozdania zostaną zamieszczone na stronie internetowej w dniach 17-18.11.2014 r.

II grupa pytań:

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zamówienia publicznego na bankowa obsługę budżetu Gminy Świlcza w latach 2015-2016 zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

          podanie planowanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w latach 2015-2016: 2015 r. – 1 500 000,00 zł; 2016 r. – 1 500 000,00 zł,

          zmianę terminu składania ofert na dzień 24.11.2014 r. – w dniu 13.11.2014 r. termin składania ofert został przesunięty na dzień 24.11.2014 r.

III grupa pytań:

1)    Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie usługi wymienione w pkt. 3.3.1 SIWZ mają być udostępnione Zamawiającemu bezpłatnie oprócz usług określonych w Formularzu Ofertowym, za co będą pobierane stosowne prowizje – tak,

2)    Prosimy o wyjaśnienie, czy usługi konwojów (pkt. 3.3.3. SIWZ) mają być udostępnione Zamawiającemu bezpłatnie – tak, czy Wykonawca ma jedynie umożliwić skorzystanie
z takiej usługi w cenie zgodnej z obowiązującą w banku taryfą prowizji i opłat? – bezpłatnie,

3)    W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.2) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje tzw. czeki elektroniczne, będące dyspozycją wypłaty gotówki wskazanej osobie, zlecaną za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – nie,

4)    W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.2) oraz 3.3.2.2) SIWZ prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wypłaty gotówki osobom trzecim, np. świadczeniobiorcom GOPS – nie; Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych własnych – 160 853 i na rzecz osób trzecich? – 0,

5)    W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.3) oraz 3.3.2.3)  SIWZ, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przyjmowania wpłat gotówkowych realizowanych przez osoby trzecie np. płatnicy podatków – tak. Jaka jest planowana średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych własnych i realizowanych przez osoby trzecie? – odpowiedź zostanie udzielona w dniach 17-18.11.2014 r. Prosimy  o potwierdzenie, że podana liczba wpłat gotówkowych (31 098 rocznie, tj. ok 122 dziennie) jest poprawna – tak,

6)    W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.8) SIWZ prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie stawki będącej podstawą oprocentowania rachunków i lokat overnight WIBID 1M, stawką WIBID ON, która znacznie lepiej odzwierciedla płynność zgromadzonych na rachunkach
i lokatach overnight środków – nie,

7)    Jakie jest planowane średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego? – 1 129 812,

8)    Jakie było średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach Zamawiającego w 2013 r.? - 1 129 812,

9)    W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.14) SIWZ jaka jest planowana średniomiesięczna liczba zleceń przychodzących w ramach systemu automatycznej identyfikacji wpłat? – odpowiedź zostanie udzielona w dniach 17-18.11.2014 r.

10) Jaka jest planowana liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej? – 6,

11) W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.23) SIWZ prosimy o wyrażenie zgody na obsługę pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówce Wykonawcy
w godzinach od 8:00 do 16:00 – nie,

12) W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.3.1.23) SIWZ prosimy o odstąpienie od warunku obsługi upoważnionych pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych poza kolejnością. Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować, że nie wystąpi sytuacja, w której inny Klient banku będzie obsługiwany podczas pojawienia się pracownika Zamawiającego w banku – nie,

13) Prosimy o podanie adresów, które będą zasilane i odsilane z gotówki przez konwój:

a)    Urząd Gminy w Świlczy - 36-072 Świlcza 168,

b)    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy - 36-072 Świlcza 168,

c)    Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce - 36-071 Trzciana, Woliczka 64,

d)    Zespół Szkół w Bratkowicach - 36-055 Bratkowice 398,

e)    Zespół Szkół w Dąbrowie – 36-071 Trzciana, Dabrowa 51,

f)     Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej – 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 60,

g)    Zespół Szkół w Świlczy, 36-072 Świlcza 336,

h)    Zespół Szkół w Trzciana – 36-071 Trzciana 168,

i)      Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Bratkowicach – 36-055 Bratkowice 606,

j)      Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli – 36-054 Mrowla 51,

k)    Przedszkole Publiczne w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 407A,

l)      Przedszkole Publiczne w Świlczy – 36-072 Świlcza 116A,

m)  Przedszkole Publiczne w Trzcianie, 36-071 Trciana 193B,

n)    Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 36-072 Świlcza 168,

o)    Żłobek Gminny w Trzcianie, 36-071 Trzciana 193B;

14) Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba i wartość wypłat gotówkowych realizowanych za pomocą konwoju?: liczba – 725, wartość 1 930 235,

15) Jaka jest planowana średniomiesięczna liczba – 1 798 i wartość wpłat gotówkowych realizowanych za pomocą konwoju? – odpowiedź zostanie udzielona w dniach 17-18.11.2014 r.

16) Prosimy o odstąpienie od warunku zamawiania konwoju telefonicznie. Zamawianie tej usługi będzie możliwe z poziomu systemu bankowości elektronicznej – nie,

17) Prosimy o odstąpienie od warunku realizacji usługi konwoju w dniu zgłoszenia
i akceptację realizacji usługi konwoju w następnym dniu od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego – nie,

18) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze wszelkie niezbędne umowy produktowe
i regulaminy obowiązujące w banku, które zostaną uzupełnione o zapisy SIWZ – tak, pod warunkiem że nie będą sprzeczne z zapisami siwz i będą korzystne dla Zamawiającego,

19) W nawiązaniu do zapisów pkt. 16. §6 ust. 1. SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczania mu wyciągów raz dziennie – tak,

20)  W nawiązaniu do zapisów pkt. 16. §6 ust. 1. SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wyciągi elektroniczne z opcją samodzielnego drukowania – tak,

W nawiązaniu do zapisów pkt. 16. §8 ust. 2. SIWZ prosimy o odstąpienie od tego warunku. Zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego kara umowna może zostać zastrzeżona w przypadku zobowiązań niepieniężnych, a w przypadku zobowiązań pieniężnych przysługuje uprawnienie do żądania odsetek za czas opóźnienia – Zamawiający odstępuje od zapisu pkt. 16. §8 ust. 2 SIWZ.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-11-14 17:14:18


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech