10-06-2023r.
godzina 02:23
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350185 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.29.2014 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.29.2014 - Roboty budowlane: Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie – wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni
 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=377488&rok=2014-11-18
________________________________________________________________________

Świlcza: Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie - wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni
Numer ogłoszenia: 377488 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 345304 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie - wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie - wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni w zakresie: 1) zagęszczenie istniejącej podbudowy do stopnia wymaganego przy nawierzchni poliuretanowej z zaklinowaniem miałem kamiennym gr. 2 cm - 961,20 m2, 2) wykonanie podkładu mineralnego gumowego gr. 30 mm - 961,20 m2, 3) wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr. ok. 13 mm z mieszaniny granulatu gumowego spojonego lepiszczem (ok. 11 mm) i natrysku z lepiszcza poliuretanowego naniesionego metodą ciśnieniową (gr. ok. 2 mm) wraz z malowaniem linii - 961 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.23.32.00-1, 45.43.21.12-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze LSR, realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Trygon - Rozwój i Innowacja..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPHU CHEC Kazimierz Chęć, ul. Nałkowskiej 16D, 41-700 Ruda Śl., kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 214539,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 157325,46

  • Oferta z najniższą ceną: 157325,46 / Oferta z najwyższą ceną: 263647,55

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-11-18 09:43:37


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech