30-09-2022r.
godzina 06:13
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348190 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.28.2014 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.28.2014 - Usługi: Udzielenie kredytu na: 1) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 453 233,20 zł , 2) pokrycie deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 046 766,80 zł , w tym: a) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy ...
 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=377890&rok=2014-11-18
________________________________________________________________________

Świlcza: Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)
Numer ogłoszenia: 377890 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 328626 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie kredytu na: 1) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 453 233,20 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy złote i dwadzieścia groszy), 2) pokrycie deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 046 766,80 zł (słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy), w tym: a) Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy w kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), b) Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy w kwocie 546 766,80 zł (pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) Łączna kwota kredytów: 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu: Uchwała Nr LVII/454/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2014 roku. Kredyt może zostać uruchomiony w kilku transzach. Przewidywany termin wypłaty transz kredytu: od 14 listopada 2014 roku do 30 grudnia 2014 roku Zamawiający zastrzega sobie prawo wypłaty transz kredytu w innym terminie oraz zmniejszenie kwoty zaciągnięcia kredytu. Spłata rat kapitału: 30.06.2015 r. - 2 000,00 PLN 30.06.2016 r. - 2 000,00 PLN 30.06.2017 r. - 2 000,00 PLN 30.06.2018 r. - 2 000,00 PLN 30.06.2019 r. - 2 000,00 PLN 30.06.2020 r. - 2 000,00 PLN 30.06.2021 r. - 2 000,00 PLN 30.06.2022 r. - 100 000,00 PLN 15.12.2022 r. - 100 000,00 PLN 30.06.2023 r. - 100 000,00 PLN 15.12.2023 r. - 100 000,00 PLN 30.06.2024 r. - 100 000,00 PLN 15.12.2024 r. - 100 000,00 PLN 30.06.2025 r. - 100 000,00 PLN 15.12.2025 r. - 100 000,00 PLN 30.06.2026 r. - 343 000,00 PLN 15.12.2026 r. - 343 000,00 PLN Spłata rat do 15 grudnia 2026 roku Zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty kredytu w terminach innych niż przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia wysokości spłaty kredytu w poszczególnych latach w przypadku nie uzyskania wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych uzależnionego od planowanego budżetu na kolejne lata budżetowe. Wysokość i termin spłaty kredytu - raty kredytu mogą być zmienione w drodze aneksu do umowy, bez dodatkowych opłat i prowizji, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania zgody przez Bank po złożeniu wniosku o zmianę harmonogramu spłat. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 23, 36-060 Głogów Małopolski, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 591000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 710219,26

  • Oferta z najniższą ceną: 710219,26 / Oferta z najwyższą ceną: 710219,26

  • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-11-18 12:50:58


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech