07-06-2023r.
godzina 16:43
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350172 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: RGM.271.26.2014 :: Ogłoszenie o zamówieniuRGM.271.26.2014 - Usługi: Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2015
 

Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RGM.271.26.2014/RGM.271.26.2014_ogl.pdf
________________________________________________________________________
 
sprawa: RGM.271.26.2014                                               Świlcza, dn. 5.12.2014 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

1. Zamawiający:        Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670133 faks (17) 8670157

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3. Przedmiot zamówienia:  usługi

Opracowywanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza
 w roku 2015

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8 (na parterze). 

5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

8.1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniać będą następujące warunki dotyczące:

1.    posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o zakresie rzeczowym nie mniejszym niż opracowanie 150 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie jednego zamówienia; 

 

2.    dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże że dysponuje 1 osobą wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów zgodnie z ustawą
z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 932 z późn. zm.).

8.2.      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków:

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, tj.

1.    wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do oferty należy załączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku
o samorządach zawodowych architektów, oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.
z 2013 r.,  poz. 932 z późn. zm.);

2.    wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń dotyczy tylko robót na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. co najmniej 1 zamówienia, którego przedmiotem było opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o zakresie rzeczowym nie mniejszym niż opracowanie 150 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie jednego zamówienia,

3.    dowodami, o których mowa w pkt 2, są:

3.1)     poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.2)     w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1);

4.    w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 3;

5.    w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 2 i 3, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy
z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu,

6.    jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

a)    zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)    sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)    charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d)    zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia / nie spełnia na podstawie informacji przedstawionych
w dokumentach i oświadczeniach. 

8.3.        Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału.

9. Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 15 grudnia 2014 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter)
w dniu 15 grudnia  2014 roku o godz. 10.15.

12. Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-05 14:20:03


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech