28-11-2022r.
godzina 08:33
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348703 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: GOPS.261.1.2014 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyGOPS.261.1.2014 - Usługi - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2015 część 1
 
__________________________________________________________________
 

sprawa: GOPS.261.1.2014                                               Świlcza, dn. 10.12.2014 r.

 

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa usługi:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
z terenu Gminy Świlcza w roku 2015 część 1

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 listopada 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 385518-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2 grudnia 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świlczy zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp.j.

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

z ceną brutto  246 685,52 (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze).

Uzasadnienie wyboru

Oferta złożona przez EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp.j. jest jedyną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. W związku z tym, że jest to jedyna oferta złożona do tego przetargu, oferta ta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Sposób oceny ofert podany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 18 i 19. Cena z wybranej oferty nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin płatności

 

1

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp.j.

adres: 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

246 685,52 zł

30 dni

 

Sposób obliczenia punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 98 %

Liczba pkt

w kryterium termin płatności:

30 dni – 2 pkt.

 21 dni- 1 pkt.

14 dni – 0 pkt.

Suma punktów

1

246 685,52

----------------- x 98 = 98 pkt

246 685,52

30 dni – 2 pkt

100 pkt

 

zatwierdził:

Dyrektor GOPS w Świlczy

mgr Benedykta PiątekInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-10 15:10:01


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech