07-12-2022r.
godzina 20:34
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 348811 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.31.2014 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.31.2014 - Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy), z tego na zadania: a) „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” w kwocie 400 000,00 zł...
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.31.2014                                                         Świlcza, dn. 11.12.2014 r.

pismo: 321/R-RRG-ED/2014

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Udzielenie kredytów na:

1) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, z tego na zadania:

a) „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” w kwocie 400 000,00 zł

b) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy w kwocie 400 000,00 zł

c) „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie–etap I” w kwocie 700 000,00 zł

2) finansowanie zadania pn.: „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I” realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 14 listopada 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 376020-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25 listopada 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze.  

1)

dla części nr 1, tj. Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, z tego na zadania:

a)  „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” w kwocie 400 000,00 zł

b) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy w kwocie 400 000,00 zł

c)  „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I” w kwocie  700 000,00 zł

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKI AKCYJNA

adres: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

z ceną ofertową: 495 902,97 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa złote
i dziewięćdziesiąt siedem groszy),

w tym oprocentowanie: WIBOR 3M 2,06% + marża 1,35 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 2,00%.

Wybrana oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 17 i 18. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia;  

2)

dla części nr 2, tj. Udzielenie kredytu na finansowanie zadania pn.: „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I” realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie  500 000,00 zł

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Bank Spółdzielczy

w Głogowie Małopolskim,

adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23

z ceną ofertową: 24 750,66 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych
i sześćdziesiąt sześć groszy),

w tym oprocentowanie: WIBOR 3M 2,06% + marża 1,50 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 1,00%

Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim jest jedyną ofertą złożoną dla części nr 2. Tym samym jest  to oferta, która uzyskała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 17 i 18. Cena z wybranej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia:

dla całości zamówienia: 542 823,00 zł,

dla poszczególnych części zamówienia:

Numer części

Nazwa części

Cena brutto

1

Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, z tego na zadania:

a) „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”
w kwocie 400 000,00 zł
,

b) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy w kwocie 400 000,00 zł,

c) „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I” w kwocie  700 000,00 zł

521 823,00 zł

2

Udzielenie kredytu na finansowanie zadania pn.: „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I” realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie  500 000,00 zł

21 000,00 zł

4)

Zbiorcze zestawienie ofert:

W terminie składania ofert złożono łącznie 2 oferty.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Część nr 1

Cześć nr 2

 

 

Cena brutto*

Prowizja

Cena brutto*

Prowizja

 

1

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKI AKCYJNA

adres: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

495 902,97 zł

w tym: WIBOR 3M 2,06% + marża 1,35 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 2%

 

 

2,00%

 

 

xxxxx

 

 

xxxxx

    

    

     2

Bank Spółdzielczy
w Głogowie Młp,

adres: 36-060 Głogów Młp, ul. Rynek 23

587 874,31 zł

w tym: WIBOR 3M 2,06% + marża 2,10 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 1,30%

 

 

1,30%

24 750,66 zł

w tym: WIBOR 3M 2,06% + marża 1,50 p.p., prowizja od udzielonego kredytu 1,0%

 

 

1,00%

5)

Zestawienie punktacji ofert:

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 1

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 95 %

Liczba pkt

w kryterium prowizja

- 5 %

Suma punktów

1

495 902,97

--------------- x 95 = 95,00 pkt

495 902,97

 

  1,30

--------- x 5 = 3,25 pkt

  2,00

 

98,25 pkt

2

495 902,97

--------------- x 95 = 80,14 pkt

587 874,31 zł

 

1,30

--------- x 5 = 5,00 pkt

1,30

 

85,14 pkt

 

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 2

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 95 %

Liczba pkt

w kryterium prowizja

- 5 %

Suma punktów

1

xxxxx

xxxxx

xxxxx

2

24 750,66

--------------- x 95 = 95,00 pkt

24 750,66

1,00

-------- x 5 = 5,00 pkt

1,00

100,00 pkt

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-11 13:45:19


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech