07-12-2023r.
godzina 10:32
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351379 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.30.2014 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.30.2014 - Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2015 – 2016
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.30.2014                                               Świlcza, dn. 12.12.2014 r.

pismo: 324/R-RRG-ED/2014                                   

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2015 – 2016

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 6 listopada 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 367772-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24 listopada 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.  

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Bank Spółdzielczy

w Głogowie Małopolskim,

adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23

z cenami:

1)    opłata za prowadzenie rachunków bankowych w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za 1 rachunek miesięcznie,

2)    realizacja przelewów w obrębie banku za cenę 0,00 zł (słownie: zero złotych) od 1 szt. przelewu,

3)    realizacja  przelewów do innych banków za cenę 1,00 zł (słownie: jeden złoty) od 1 szt. przelewu,

4)    prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe za cenę 0,00%  (słownie: zero procent) wpłaconej kwoty,

5)    prowizja od wypłat czeków gotówkowych z rachunków bankowych za cenę 0,00% (słownie: zero procent) od pobieranej kwoty,

6)    oprocentowanie środków na rachunkach 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) w stosunku rocznym wyliczone na podstawie WIBID 1M na dzień 13 listopada 2014 roku, który wynosił 1,86% pomniejszony o marżę 1,81 p.p.,

7)    oprocentowanie lokat typu overnight 1%  (słownie: jeden procent) w stosunku rocznym wyliczone na podstawie WIBID 1M na dzień 13 listopada 2014 roku, który wynosił 1,86% pomniejszony o marżę 0,86 p.p.,

8)    oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 4,16%  (słownie: cztery i szesnaście setnych procenta) w stosunku rocznym, wyliczone na podstawie WIBOR 1M  na dzień 13 listopada 2014 roku, który wynosił 2,06 % powiększony o marżę 2,1 p.p.

Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim jest jedyną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta ta nie podlega odrzuceniu. Cena z wybranej oferty nie przewyższa kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Zestawienie punktacji oferty:

Bank Spółdzielczy

w Głogowie Małopolskim,

adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 23

Liczba przyznanych  punktów

Liczba pkt w kryterium opłata za prowadzenie rachunków bankowych za 1 rachunek miesięcznie - 10%

10,00 pkt

Liczba pkt w kryterium realizacja przelewów w obrębie banku  za 1 szt. przelewu - 20%

20,00 pkt*

Liczba pkt w kryterium realizacja przelewów do innych banków  za 1 szt. przelewu - 15%

15,00 pkt

Liczba pkt w kryterium prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe od wpłaconej kwoty - 20%

20,00 pkt*

Liczba pkt w kryterium prowizja od wypłat czeków gotówkowych z rachunków bankowych od pobieranej kwoty -10%

10,00 pkt*

Liczba pkt w kryterium oprocentowanie środków na rachunkach - 10%

10,00 pkt

Oprocentowanie lokat typu overnight - 10%

10,00 pkt

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 5%

5,00 pkt

Suma punktów

100,00 pkt

*Z uwagi na brak podzielności przez „0” przyjęto maksymalną ilość punktów

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-12 13:55:26


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech