21-09-2023r.
godzina 17:36
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350801 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.30.2014 :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaRRG.271.30.2014 - Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2015 – 2016
 
Ogłoszone na:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=415886&rok=2014-12-19
________________________________________________________________________

Świlcza: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2015 - 2016.
Numer ogłoszenia: 415886 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 367772 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2015 - 2016..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Świlcza przez okres: od 1 stycznia 2015 roku - do 31 grudnia 2016 roku. 1. Szczegółowy zakres zamówienia: 1) prowadzenie rachunków bankowych: - bieżącego, - pomocniczych, - depozytowego, - funduszowych, dla każdej z następujących jednostek: - Urząd Gminy w Świlczy, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, - Zespół Szkół w Bratkowicach, - Zespół Szkół w Dąbrowie, - Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej, - Zespół Szkół w Świlczy, - Zespół Szkół w Trzciania, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach, - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli, - Przedszkole Publiczne w Bratkowicach, - Przedszkole Publiczne w Świlczy, - Przedszkole Publiczne w Trzcianie, - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, - Żłobek Gminny w Trzcianie, 2) realizację wypłat czeków gotówkowych 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe, 4) realizację przelewów w ramach jednego banku, 5) realizację przelewów do innych banków w systemie ELIXIR, 6) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (sporządzanie wyciągów w ilości wg potrzeb zamawiającego) bez opłat, 7) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych, 8) oprocentowanie środków (w tym również overnight) oparte na stawce WIBID 1 M, pomniejszonej o marżę banku w wysokości .......... %, 9) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 50 000,00 zł, 10) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do limitu określanego corocznie uchwałami Rady Gminy w Świlczy (limit ustalony na rok 2014 wynosi 1.500 000,00 zł). Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku w wysokości .......... %, 11) prowadzenie usług bankowości elektronicznej umożliwiającej dokonywanie operacji drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego, 12) świadczenie usługi wyzerowania - wskazanych rachunków jednostek budżetowych Gminy polegającej na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych), na wskazany rachunek Gminy usługa wyzerowania zostanie wskazana w umowie rachunku bankowego, którego usługa ta będzie dotyczyć, 13) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, 14) potwierdzenie stanu salda na rachunkach wyciągiem bankowym bez załączników - bez opłat, 15) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń - bez opłat, 16) prowadzenie rachunków masowych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami, 17) w ramach systemu bankowości elektronicznej (internetowej) posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) aktywację i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bez opłat, b) możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników, c) autoryzację transakcji przez osoby uprawnione, d) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, e) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu wg uzgodnionego pomiędzy stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego od pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy, f) informowania użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank), g) możliwość złożenia w oddziale Banku przelewu w formie dyspozycji pisemnej w sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie - bez dodatkowych opłat, niezależnie od ilości przelewów, h) umożliwienie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi wglądu w saldo, 18) zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie, 19) zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostały określone w przedmiotowym postępowaniu, 20) z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki, 21) Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, 22) Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Świlcza i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w SIWZ, 23) obsługa upoważnionych pracowników Zamawiającego i jednostek podległych w placówce Wykonawcy poza kolejnością - w zakresie załatwiania spraw związanych z obsługą bankową w dni robocze w godz. od 7:30 do 14:30, 24) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240). 2. Jednocześnie Zamawiający podaje następujące prognozowane i szacunkowe dane oraz informacje pomocne przy sporządzeniu oferty 1) prowadzenie rachunków bankowych (łącznie około 60 rachunków), 2) realizację wypłat czeków gotówkowych (około 1.930.235,00 zł rocznie), 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych na poszczególne rachunki bankowe (w przewidywanej ilości około 31.098 operacji rocznie), 4) realizację przelewów (przewidywana ilość około 26 309 operacji rocznie). 3. Dodatkowe wymagania: - Wykonawca zaoferuje pełną obsługę bankową w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z obsługą gotówkową na żądanie, tj. dostarczeniem gotówki do kasy Urzędu Gminy i odbiorem gotówki z kasy Urzędu Gminy, na telefoniczne zgłoszenie, w dniu zgłoszenia w godzinach pracy Urzędu, - Wykonawca umożliwi korzystanie przez Gminę ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu, bez dodatkowych opłat..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 23, 36-060 Głogów Małopolski, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 140000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 140000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 140000,00

  • Waluta: PLNInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-19 14:42:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech