04-02-2023r.
godzina 00:02
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 349323 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: SE.423.2.10.2014 :: Zapytanie ofertoweSE.423.2.10.2014 - Usługi - Wykonywanie w okresie od 10 stycznia 2015r. do 31.12.2015r. okazjonalnych przewozów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe (gminne, powiatowe i inne) i z powrotem..
 
Ogłoszone na:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/SE.423.2.10.2014/SE.423.2.10.2014_zapytanie.pdf
________________________________________________________________________
 
SE.423.2.10.2014                                                                Świlcza, dn. 19.12.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I.       ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Świlcza

36-071 Świlcza 168

NIP: 813-21-28-764, REGON: 000551183

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Wykonywanie w okresie od 10 stycznia 2015r. do 31.12.2015r. okazjonalnych przewozów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe (gminne, powiatowe i inne) i z powrotem,
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- liczba wyjazdów: ok. 40,

- na każdy wyjazd Wykonawca zabezpiecza tylko jeden środek transportu!,

- terminy wyjazdów: od poniedziałku do piątku w godz. od 800 – 1400,

- długość wyjazdów: wyjazdy spod wskazanych przez Zamawiającego szkół podstawowych i gimnazjów w terenu gminy Świlcza na zawody sportowe na terenie gminy Świlcza lub innych gminach (np. Dynów, Sokołów Młp., Głogów Młp., Boguchwała, Rzeszów, Błażowa, Kamień, Kamień Podlesie itp.) i z powrotem,

- zgłoszenie potrzeby wyjazdu przez Zamawiającego - minimum na 3 dni przed planowanymi zawodami,

- wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem,

- wykonawca zapewnia pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny,

- w razie awarii, wypadków i innych wypadków losowych wykonawca zapewnia pojazd zastępczy,

- rozliczenie będzie następować na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów,

- przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym
z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U.2012.1137 j.t.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
           
Termin wykonania zamówienia: od 10.01.2015r. do 31.12.2015r.

 

III.  OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

- cenę jednostkową brutto przewozu osób za 1 km na trasie z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z dojazdem (w tym czas oczekiwania na zawodach)

 

UWAGA!!! Liczba osób przewożonych na jednej trasie będzie wynosić: minimum 10 i maksimum 50

 

- do oferty należy dołączyć kserokopię aktualnej licencji na transport drogowy osób !!!

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę,

            - adres do korespondencji (poczta zwykła lub elektroniczna).

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ewidencja.ug@swilcza.com.pl lub pocztą zwykłą na adres: Urząd Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 lub dostarczona osobiście na  w/w adres (pok. nr 15): do dnia 8 stycznia 2015r. do godz. 1515,

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 2 stycznia 2014r.,

3.    Wyniki oceny ofert zostaną przesłane na podane w ofertach adresy,

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100 %

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Paweł Rzepka pod numerem telefonu 17 86 70 147 oraz adresem email: ewidencja.ug@swilcza.com.plInformację wytworzył(a): Paweł Rzepka
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-22 13:12:08


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech