08-12-2023r.
godzina 00:30
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
K.2121.35.2014
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351384 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: K.2121.35.2014 :: Zapytanie ofertoweK.2121.35.2014 - Usługi - Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy Urzędu Gminy Świlcza wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań
 
Ogłoszone na:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/K.2121.35.2014/Specyfikacje.zip
________________________________________________________________________
 

sprawa  K.2121.35.2014                                                         Świlcza 2014-12-22

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

 

 

I.                      Zamawiający: Gmina Świlcza, 

Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie,

tel. (017) 86-70-100, (017) 86-70-163, faks (017) 86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl e-mail: ug.swilcza@interetele.pl

 

         ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT NA:

 

II.           Przedmiot zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia są  usługi przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich pracowników Urzędu Gminy Świlcza

 

 

III.        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy Urzędu Gminy Świlcza wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.).

 

2.  Zakres świadczeń medycznych, o których mowa powyżej obejmuje w szczególności:

1)    badania wstępne, okresowe i kontrolne:

·    morfologia,

·    mocz – badanie ogólne

·    OB. z pobraniem krwi

·    Badania glukozy we krwi

·    Cholesterol + lipidogram

·    Badanie EKG

·    RTG klatki piersiowej

·    Konsultacja okulistyczna do badań wstępnych i okresowych dla osób pracujących przy monitorach komputerowych powyżej 4 godzin na dobę - zakres badania: komputerowe badanie wzroku, badanie dna oka - po stwierdzeniu wady wzroku dobór szkieł korekcyjnych oraz wydanie stosownego zaświadczenia dla zakładu pracy i recepty do zakładu optycznego

·    Badanie psychologiczne + test

·    Badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych

·    Inne badanie nie wyszczególnione powyżej a niezbędne do wydania orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy.

2)    Wydawanie orzeczeń lekarskich dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych

3)    Wydawanie orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 

3.  Organizacja świadczenia usług medycznych:

 

a)     Wykonawca przeprowadzi badania profilaktyczne na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Zamawiającego

b)     Badania wstępne i okresowe wykonywane są w dniu zgłoszenia się skierowanego pracownika Zamawiającego

c)     Badania wstępne i okresowe zakończone będą niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu rozpoczęcia badań; w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania specjalistycznego badania konsultacyjnego lub badania dodatkowego, niezbędnego dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika, termin oczekiwania na to badanie nie przekroczy 7 dni roboczych.

d)     W zawodach wymagających dodatkowych specjalistycznych badań osób kierowanych Zamawiający uznaje za konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

e)     Badania lekarskie kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia stwierdzającego:

1)     wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych - zdolny do pracy na ww. stanowisku lub

2)     wobec przeciwwskazań zdrowotnych - niezdolny do podjęcia/wykonywania pracy na ww. stanowisku lub

3)     wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy z dniem

4)     określenie terminu następnego badania okresowego.

5)     wydanie zaświadczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z uaktualnieniem książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

4.  Grupa docelowa - około 50 osób - badanych sukcesywnie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizowania wykazu raz na kwartał. Aktualizacja nie wymaga aneksu do w umowy.

5.  Badanie osób nastąpi na podstawie skierowania wystawionego przez zamawiającego.

6.  Poświadczeniem wykonania badań (okresowych, wstępnych, kontrolnych, kierowców) jest wystawione orzeczenie lekarskie (zaświadczenie).

 

 

IV.                   Warunki udziału w postępowaniu:

1.       W postępowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne, które posiadają zezwolenia na wykonywanie działalności z zakresu medycyny pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.       Bieżąca realizacja usług medycznych będzie wykonywana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku , od godz. 7.30 do godz. 16.00.

3.       Badania profilaktyczne i badania profilaktyczne połączone z badaniem dla celów sanitarno-epidemiologicznych powinny być świadczone przez lekarzy specjalistów i wykonane w specjalistycznych laboratoriach medycznych Wykonawcy na terenie Rzeszowa.

 

V.     Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy, przy czym planowany okres wykonania zamówienia tj. realizacji usług, liczony będzie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

 

 

 

VI.       Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:         Najniższa cena 100 %

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

 

Cena brutto oferty powinna obejmować koszty badań określonych w pkt. III, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przeliczeniu na jednego skierowanego przez Zamawiającego pracownika.

Do oferty należy dołączyć:

·      Odpis z rejestru wydany przez właściwy organ prowadzący rejestr zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, Nr 112,poz. 654 ze zm.)

·      Aktualny wyciąg z KRS lub kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

·      Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zapytania.

 

VII.     Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać do dnia 29.12.2014 r.  w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86-70-157 lub pocztą elektroniczną na adres ug.swilcza@interetele.pl

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII.    Warunki płatności:

Płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku za wykonane badania przez realizującego zamówienie.

W celu weryfikacji do wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy wykaz przebadanych osób wraz z wyszczególnieniem przeprowadzonych badań i cen.

 

IX.       Osoba upoważniona do kontaktu:

Halina Batóg, tel.: (17) 86-70-163, e-mail:  ug.swilcza@interetele.pl

 

X.        Sposób przygotowania ofert: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

 

 

Wzór oferty stanowi Załącznik nr 2.
________________________________________________________

 

Załącznik Nr 1

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

……..……………….………                                      ……..……………….………

                 (nazwa firmy)                                                                                       (miejscowość i data)

 

……..……………….………

               (adres firmy)

 

 

 

 

Oświadczam, że:

  • po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zapytania nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
  • w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
  • oświadczam, że badania będą przeprowadzone ………………………….. w Rzeszowie, przy ul. …………………..…………… w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od ……………….............. do……………...
  • świadczone przez nas usługi są zgodne z:

- ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 96 poz. 593 z późn. zm.)

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.)

  • posiadam odpowiednie uprawnienia do wykonywania badań z zakresu medycyny pracy,
  • posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • posiadam wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny do należytego wykonywania usług będących przedmiotem umowy,
  • zaoferowane ceny pozostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy.

 

 

……..……………….………

(podpis Oferenta)

 

 

________________________________________________________ 

 

Załącznik Nr 2

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

a)       Nazwa Oferenta:  …………………………………..…………………..

 

b)       Adres Oferenta: …………………………………………………………

c)       NIP: …………………………………………………………….…………

 

d)       REGON: ………………………………………………………….……

 

e)       Przedmiot zamówienia: usługi przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich pracowników Urzędu Gminy Świlcza

 

 

BADANIA PODSTAWOWE:

 

L.p.

Rodzaj badania

Cena jednostkowa brutto (zł)

1.

Badanie przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych + wydanie orzeczenia 

 

2.

Badanie okulistyczne

 

3.

Badanie ogólne moczu

 

4.

Badanie psychologiczne kierowców (kat. B)

 

5.

Morfologia krwi, OB. i cholesterol

 

 

Razem:

 

 

 

BADANIA DODATKOWE:

 

L.p.

Rodzaj badania

Cena jednostkowa brutto (zł)

1.

Pozostałe badanie specjalistyczne (inne zlecone według wskazań)

 

2.

Badanie EKG

 

3.

RTG klatki piersiowej

 

4.

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

 

Razem:

 

 

 

UWAGA:

Powyższy wykaz badań służy jedynie do oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Decyzja o wykonaniu konkretnych badań należy każdorazowo do lekarza medycyny pracy.

 

……………………                                                             ……………………………

 miejscowość, dnia                                                                                          podpis i pieczątka OferentaInformację wytworzył(a): Lidia Buładek
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-23 09:21:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech