26-09-2020r.
godzina 04:03
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
GP.1622.1.2014
Zapytanie ofertowe
K.2121.35.2014
SE.423.2.10.2014
OA.2601.1.2014
RGM.271.26.2014
SO.4462.11.2014
RRG.042.09.2013.2.1
RRG.042.09.2013.2
RRG.042.09.2013
RRG.7013.5.2014
RRG.042.13.1.2013
RRG.042.13.2.2013
RRG.7226.4.2014
RRG.7011.8.2014
RGM.6232.02.2014
RRG.7226.03.2014
RRG.271.13.2014
RRG.7226.02.2014
RGM.6232.01.2014
RRG.7226.1.2014
SO.4464.3.5.2013
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 338779 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2014 (<) :: GP.1622.1.2014 :: Zapytanie ofertowe 
Ogłoszone na:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/GP.1622.1.2014/GP.1622.1.2014_zapytanie.pdf
________________________________________________________________________
 

Znak sprawy: GP.1622.1.2014                                          Świlcza, dn. 30.12.2014 r 

Zaproszenie do składania ofert

 

Gmina Świlcza zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę artykułów sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2015 roku

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV: 44411000-4

Wyroby sanitarne

    1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zestawienie artykułów sanitarnych i ich ilości  zawiera poniższa tabela:

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Jednostka miary

Ilość

1

Ręczniki papierowe Z białe,
1 opakowanie min. 200 listków

opakowanie

500

2

Papier toaletowy 180-190 (1 warstwa)

rolka

500

3

Worki na śmieci 120l mocne, w rolkach,
1 rolka min. 25 szt.

rolka

40

4

Worki na śmieci 60l mocne, w rolkach,
1 rolka min. 10 szt.

rolka

100

5

Worki na śmieci 20l mocne, w rolkach,
1 rolka min. 50 szt.

rolka

20

6

Mydło zapachowe w płynie, karnister min. 5 l

karnister

10

7

Płyn do mycia szyb, karnister min. 5l

karnister

5

8

Płyn do mycia naczyń typu Ludwik lub inny równoważny, karnister min. 5l

karnister

2

9

Płyn typu Domestos lub inny równoważny, karnister min. 5 l

karnister

12

10

Płyn do mycia płytek, karnister min. 5l

karnister

20

11

Proszek typu Ajax lub inny równoważny 1 kg

kg

20

12

Rękawiczki jednorazowe latex M,
w opakowaniu min. 100 szt.

opakowanie

4

13

Ścierki do wycierania kurzu Tetra (pielucha)

szt.

60

14

Krem BHP do rąk min 250 ml
(cena jednostkowa za sztukę min. 250 ml)

szt.

12

15

Zmywak kuchenny Maxi

szt.

12

16

Druciak spiralny Maxi

szt.

12

17

Mopy XXXL (bez trzonu)

szt.

20

18

Rękawice Wampirki M

para

12

19

Odkamieniacz, karnister min.  5l

karnister

2

20

Worki  110-120l, grubość folii 32 mikrony – czarne na odpady zmieszane

szt.

1000

21

Worki  110-120l, grubość folii 32 mikrony – żółte na odpady z tworzyw sztucznych

szt.

500

22

Worki  110-120l, grubość folii 32 mikrony – niebieskie na odpady papierowe i makulaturę

szt.

500

 

Wszystkie zamówione artykuły muszą być fabrycznie nowe, wszelkie nazwy własne   zamówionych materiałów należy traktować jako przykładowe.

Podana w tabeli pojemność, wielkość opakowań jest konieczna do porównania ofert co do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Materiały mogą być dostarczane
w większych lub mniejszych opakowaniach, o dowolnej pojemności.

    2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)    dostarczanie artykułów sanitarnych sukcesywnie według potrzeb Urzędu Gminy, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia zamówienia przez Urząd Gminy. Zgłoszenie odbywać się będzie faxem, drogą elektroniczną, telefonicznie,

2)    dostarczanie artykułów sanitarnych do budynku Urzędu Gminy w Świlczy, adres: 36-072 Świlcza 168, gmina Świlcza, województwo podkarpackie, do pokoju nr 24 na II piętrze,
w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy,
w godzinach od 8.00 do 15.00,

3)    przedłożenie każdorazowo wykazu dostarczonych artykułów sanitarnych z podaniem ilości, nazwy artykułów,

4)     przekazanie zamówionych artykułów i ich wykazu pracownikowi Urzędu Gminy w Świlczy,

5)    uzyskanie od pracownika Urzędu Gminy w Świlczy potwierdzenia dostarczenia materiałów z podaniem daty, ilości, nazwy dostarczonych artykułów (protokół odbioru),

6)     zapewnienie transportu, dowozu artykułów, wyładunku artykułów, ich dostarczenia do pokoju nr 24 na II piętrze Urzędu Gminy, budynek bez windy.

7)     zapewnienie odpowiedniego transportu, zapewnienie opakowań zbiorczych dla artykułów chroniących przed uszkodzeniem, zniszczeniem, deszczem itp.

Zamawiający nie przyjmuje artykułów nie zamówionych, zniszczonych, uszkodzonych, oraz nie nadających się do użytku zgodnie z przeznaczeniem

II.  Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 roku

III.  Kryterium oceny ofert będzie cena (100%)

IV.  Przygotowanie oferty:

a)      ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na załączonym Formularzu Oferty w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza: 36-072 Świlcza 168 – pok.  nr 22 - sekretariat na II piętrze, do dnia 8 stycznia 2015 r. do godz. 10:00

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:Oferta na dostawę artykułów sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2015 roku”

Znak sprawy: GP.1622.1.2014                                                             

V.  Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest: Lesław Antosz, tel. 17 8670160.

 

 

 

W załączeniu:

  - Formularz do sporządzenia oferty,

  - Projekt umowy.

 

_______________________________ 

 

Formularz oferty do zapytania ofertowego nr GP.1622.1.2014                            

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

OFERTA

Do zapytania ofertowego nr GP.1622.1.2014 na wykonanie zamówienia pod nazwą: Dostawa artykułów sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2015 roku

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

2. WYKONAWCA:

Pełna dokładna nazwa wykonawcy/

Imię i nazwisko

 

Siedziba

 

Dokładny adres siedziby

 

REGON

 

NIP

 

Tel

 

Fax

 

e-mail

 

Strona internetowa

 

Adres do korespondencji

 

Tel

 

Fax

 

e-mail

 

3.  Ja (my) niżej podpisany(i) składam(y) ofertę na „Dostawa artykułów sanitarnych do Urzędu Gminy
w Świlczy w 2015 roku za cenę jak niżej:

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Wartość pozycji netto

VAT

Wartość pozycji brutto

%

kwota

1

Ręczniki papierowe Z białe,
1 opakowanie min. 200 listków

opakowanie

500

 

 

 

 

 

2

Papier toaletowy 180-190 (1 warstwa)

rolka

500

 

 

 

 

 

3

Worki na śmieci 120l mocne, w rolkach,
1 rolka min. 25 szt.

rolka

40

 

 

 

 

 

4

Worki na śmieci 60l mocne, w rolkach,
1 rolka min. 10 szt.

rolka

100

 

 

 

 

 

5

Worki na śmieci 20l mocne, w rolkach,
1 rolka min. 50 szt.

rolka

20

 

 

 

 

 

6

Mydło zapachowe w płynie, karnister min. 5 l

karnister

10

 

 

 

 

 

7

Płyn do mycia szyb, karnister min. 5l

karnister

5

 

 

 

 

 

8

Płyn do mycia naczyń typu Ludwik lub inny równoważny, karnister min. 5l

karnister

2

 

 

 

 

 

9

Płyn typu Domestos lub inny równoważny, karnister min. 5 l

karnister

12

 

 

 

 

 

10

Płyn do mycia płytek, karnister min. 5l

karnister

20

 

 

 

 

 

11

Proszek typu Ajax lub inny równoważny 1kg

kg

20

 

 

 

 

 

12

Rękawiczki jednorazowe latex M,
w opakowaniu min. 100 szt.

opakowanie

4

 

 

 

 

 

13

Ścierki do wycierania kurzu Tetra (pielucha)

szt.

60

 

 

 

 

 

14

Krem BHP do rąk min 250 ml
(cena jednostkowa za sztukę min. 250 ml)

szt.

12

 

 

 

 

 

15

Zmywak kuchenny Maxi

szt.

12

 

 

 

 

 

16

Druciak spiralny Maxi

szt.

12

 

 

 

 

 

17

Mopy XXXL (bez trzonu)

szt.

20

 

 

 

 

 

18

Rękawice Wampirki M

para

12

 

 

 

 

 

19

Odkamieniacz, karnister min.  5l

karnister

2

 

 

 

 

 

20

Worki  110-120l, grubość folii 32 mikrony – czarne na odpady zmieszane

szt.

1000

 

 

 

 

 

21

Worki  110-120l, grubość folii 32 mikrony – żółte na odpady z tworzyw sztucznych

szt.

500

 

 

 

 

 

22

Worki  110-120l, grubość folii 32 mikrony – niebieskie na odpady papierowe i makulaturę

szt.

500

 

 

 

 

 

Razem brutto za całość:

 

Słownie brutto za całość: ......................................................................................................................... złotych

4.  Jednocześnie oświadczam/my, że wskazana wyżej cena brutto jest ostateczna oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 

……………………………………....

                        data

 

.....................................................

    Podpis(y)

 

_____________________________________________________ 

 

Projekt umowy do zapytania ofertowego nr GP.1622.1.2014:

      U M O W A   nr  GP.1622.1.2014

 

zawarta w dniu …… stycznia 2015 roku w Świlczy pomiędzy Gminą Świlcza

36-072 Świlcza 168

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez

Wójta Gminy Świlcza – mgr inż. Adama Dziedzica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy …………………

a          …………………………………..

adres: …………………………..

REGON  ……, NIP  …….

zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

   § 1

1.   Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania w ciągu 2015 roku artykułów sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy.

2.   Szczegółowe zestawienie artykułów: ….. (jak w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).

3.   Podane w ust. 2 artykuły sanitarne muszą być fabrycznie nowe, wszelkie nazwy własne zamówionych materiałów należy traktować jako przykładowe.

4.   Podana w ust. 2 pojemność opakowań jest konieczna do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Materiały mogą być dostarczane w większych lub mniejszych opakowaniach, o dowolnej pojemności. 

5.   Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)    dostarczanie wymienionych w ust. 2 artykułów sukcesywnie według potrzeb Urzędu Gminy, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia zamówienia przez Urząd Gminy. Zgłoszenie odbywać się będzie faxem, drogą elektroniczną, telefonicznie,

2)    dostarczanie materiałów do budynku Urzędu Gminy w Świlczy, adres: 36-072 Świlcza 168, gmina Świlcza, województwo podkarpackie, do pokoju nr 24 na II piętrze,
w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00,

3)    przedłożenie wykazu dostarczonych artykułów z podaniem ilości, nazwy artykułów,

4)    przekazanie zamówionych artykułówłów i ich wykazu pracownikowi Urzędu Gminy w Świlcza,

5)    uzyskanie od pracownika Urzędu Gminy w Świlczy potwierdzenia dostarczenia artykułów z podaniem daty, ilości, nazwy dostarczonych artykułów (protokół odbioru),

6)    zapewnienie transportu, dowozu artykułów, wyładunku artykułów, ich dostarczenia do pokoju nr 24 na II piętrze Urzędu Gminy,

7)    zapewnienie odpowiedniego transportu, zapewnienie opakowań zbiorczych dla artykułów chroniących przed uszkodzeniem, zniszczeniem, deszczem itp.,

8)    Zamawiający nie przyjmuje artykułów nie zamówionych, zniszczonych, uszkodzonych, oraz nie nadających się do użytku zgodnie z przeznaczeniem.

§ 2

 1.  Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości za całość: ……….  zł brutto (słownie: ……….. złotych  brutto) zwane dalej „wynagrodzeniem umownym”.

 2.  Wypłata wynagrodzenia będzie się odbywać nie częściej niż 2 razy w miesiącu za dostarczone i odebrane partie materiałów według cen jednostkowych podanych w zestawieniu materiałów w § 1 ust. 2.

 3.  Wypłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie potwierdzonego przez pracownika Urzędu Gminy rachunku za dostarczone według zamówienia i odebrane materiały w ciągu 20 dni od przedłożenia rachunku. Podstawą wystawienia rachunku jest protokół odbioru zamówionych materiałów podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

 4.  W przypadku rozliczania dostaw wykonanych przez podwykonawcę, podstawą wystawienia rachunku przez Wykonawcę, obok dokumentów wymaganych ustępem 3, stanowi rachunek podwykonawcy wraz z dowodem zapłaty za wykonane roboty, względnie rachunek podwykonawcy oraz dyspozycja Wykonawcy dokonania przelewu przez Zamawiającego zafakturowanej kwoty przez podwykonawcę bezpośrednio na jego rachunek bankowy. Jeżeli fakturowane dostawy wykonywało kilku podwykonawców, treść niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do wszystkich podwykonawców.

 5.  Zamawiający nie udziela zaliczek.

 6.  Za zwłokę w zapłacie faktur Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

 7.  W przypadku powierzenia wykonania części dostaw podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami
i obowiązującymi przepisami.

§ 3

Umowę zawiera się na okres: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 roku.

§4

1.    Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone artykuły mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony
w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2.    Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają w stosunku do Wykonawcy po upływie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru dotyczącego wykonania zamówienia w części.

§ 5

Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może:

1)    żądać bezpłatnej wymiany dostarczonych materiałów na wolne od wad
w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

2)    nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 6

1.   Z wyjątkiem przypadków odstąpienia określonych w niniejszej umowie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

1)    odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

2)    zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w części według zamówienia – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

3)    zwłoki w usunięciu wad w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

3.   Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 7

1.  Zamawiający może odstąpić także od umowy:

1)    w przypadkach wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego regulującego umowę dostawy,

2)    w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy i dochodzenia odszkodowania z tym związanego, w razie co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy w części zamówionej przez Zamawiającego.

§ 8

1.    Wykonawca nie może powierzyć wykonania swych zadań innej osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

2.    W razie naruszenia postanowienia ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

Strony ustalają, że spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy zostają poddane sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego. 

§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

 

 

        Zamawiający:                                                                             Wykonawca:

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-30 14:48:30


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech